ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین تفضلی، الهام آزموده، اعظم پرنان امام وردیخان، سلمه دادگر، (1394). بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 18(175)، 16-24. magiran.com/p1492659
Mahin Tafazzoli, Elham Azmoudeh, Azam Parnan Imamverdikhan, Salmeh Dadgar, (2015). Evaluation of the correlation between marital satisfaction and quality of life in women with type 2 diabetes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 18(175), 16-24. magiran.com/p1492659
مهین تفضلی، الهام آزموده، اعظم پرنان امام وردیخان، سلمه دادگر، بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1394؛ 18(175): 16-24. magiran.com/p1492659
Mahin Tafazzoli, Elham Azmoudeh, Azam Parnan Imamverdikhan, Salmeh Dadgar, Evaluation of the correlation between marital satisfaction and quality of life in women with type 2 diabetes, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2015; 18(175): 16-24. magiran.com/p1492659
مهین تفضلی، الهام آزموده، اعظم پرنان امام وردیخان، سلمه دادگر، "بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 18، شماره 175 (1394): 16-24. magiran.com/p1492659
Mahin Tafazzoli, Elham Azmoudeh, Azam Parnan Imamverdikhan, Salmeh Dadgar, "Evaluation of the correlation between marital satisfaction and quality of life in women with type 2 diabetes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 18, no.175 (2015): 16-24. magiran.com/p1492659
مهین تفضلی، الهام آزموده، اعظم پرنان امام وردیخان، سلمه دادگر، (1394). 'بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 18(175)، صص.16-24. magiran.com/p1492659
Mahin Tafazzoli, Elham Azmoudeh, Azam Parnan Imamverdikhan, Salmeh Dadgar, (2015). 'Evaluation of the correlation between marital satisfaction and quality of life in women with type 2 diabetes', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 18(175), pp.16-24. magiran.com/p1492659
مهین تفضلی؛ الهام آزموده؛ اعظم پرنان امام وردیخان؛ سلمه دادگر. "بررسی همبستگی خشنودی زناشویی با کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع 2". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 18 ،175 ، 1394، 16-24. magiran.com/p1492659
Mahin Tafazzoli; Elham Azmoudeh; Azam Parnan Imamverdikhan; Salmeh Dadgar. "Evaluation of the correlation between marital satisfaction and quality of life in women with type 2 diabetes", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 18, 175, 2015, 16-24. magiran.com/p1492659
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال