ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه غلامپور دهکی، علی محمد پشت دار، (1394). بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه های بزرگ جهان (شاهنامه، ایلیاد، ادیسه)، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 11(41)، 251-281. magiran.com/p1493735
Sekine Gholam Por Dehaki, Ali Mohammad Posht Dar, (2016). The Functions of Prophecy in the Great Epics of the World (Iliad, Odyssey and Shānāmeh): A Comparative Study, Journal of Mytho- Mystic literature, 11(41), 251-281. magiran.com/p1493735
سکینه غلامپور دهکی، علی محمد پشت دار، بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه های بزرگ جهان (شاهنامه، ایلیاد، ادیسه). فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1394؛ 11(41): 251-281. magiran.com/p1493735
Sekine Gholam Por Dehaki, Ali Mohammad Posht Dar, The Functions of Prophecy in the Great Epics of the World (Iliad, Odyssey and Shānāmeh): A Comparative Study, Journal of Mytho- Mystic literature, 2016; 11(41): 251-281. magiran.com/p1493735
سکینه غلامپور دهکی، علی محمد پشت دار، "بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه های بزرگ جهان (شاهنامه، ایلیاد، ادیسه)"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 11، شماره 41 (1394): 251-281. magiran.com/p1493735
Sekine Gholam Por Dehaki, Ali Mohammad Posht Dar, "The Functions of Prophecy in the Great Epics of the World (Iliad, Odyssey and Shānāmeh): A Comparative Study", Journal of Mytho- Mystic literature 11, no.41 (2016): 251-281. magiran.com/p1493735
سکینه غلامپور دهکی، علی محمد پشت دار، (1394). 'بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه های بزرگ جهان (شاهنامه، ایلیاد، ادیسه)'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 11(41)، صص.251-281. magiran.com/p1493735
Sekine Gholam Por Dehaki, Ali Mohammad Posht Dar, (2016). 'The Functions of Prophecy in the Great Epics of the World (Iliad, Odyssey and Shānāmeh): A Comparative Study', Journal of Mytho- Mystic literature, 11(41), pp.251-281. magiran.com/p1493735
سکینه غلامپور دهکی؛ علی محمد پشت دار. "بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه های بزرگ جهان (شاهنامه، ایلیاد، ادیسه)". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 11 ،41 ، 1394، 251-281. magiran.com/p1493735
Sekine Gholam Por Dehaki; Ali Mohammad Posht Dar. "The Functions of Prophecy in the Great Epics of the World (Iliad, Odyssey and Shānāmeh): A Comparative Study", Journal of Mytho- Mystic literature, 11, 41, 2016, 251-281. magiran.com/p1493735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال