ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Taghi Beigmohammadi, Zahid Hussain Khan , Shahram Samadi, Ata Mahmoodpoor, Akbar Fotouhi, Abbas Rahimiforoushani, Mehrnaz Asadi Gharabaghi, (2016). Role of Hematocrit Concentration on Successful Extubation in Critically Ill Patients in the Intensive Care Units, Anesthesiology and Pain Medicine, 6(1), 9. magiran.com/p1494247
Mohammad Taghi Beigmohammadi, Zahid Hussain Khan , Shahram Samadi, Ata Mahmoodpoor, Akbar Fotouhi, Abbas Rahimiforoushani, Mehrnaz Asadi Gharabaghi, Role of Hematocrit Concentration on Successful Extubation in Critically Ill Patients in the Intensive Care Units, Anesthesiology and Pain Medicine, 2016; 6(1): 9. magiran.com/p1494247
Mohammad Taghi Beigmohammadi, Zahid Hussain Khan , Shahram Samadi, Ata Mahmoodpoor, Akbar Fotouhi, Abbas Rahimiforoushani, Mehrnaz Asadi Gharabaghi, "Role of Hematocrit Concentration on Successful Extubation in Critically Ill Patients in the Intensive Care Units", Anesthesiology and Pain Medicine 6, no.1 (2016): 9. magiran.com/p1494247
Mohammad Taghi Beigmohammadi, Zahid Hussain Khan , Shahram Samadi, Ata Mahmoodpoor, Akbar Fotouhi, Abbas Rahimiforoushani, Mehrnaz Asadi Gharabaghi, (2016). 'Role of Hematocrit Concentration on Successful Extubation in Critically Ill Patients in the Intensive Care Units', Anesthesiology and Pain Medicine, 6(1), pp.9. magiran.com/p1494247
Mohammad Taghi Beigmohammadi; Zahid Hussain Khan ; Shahram Samadi; Ata Mahmoodpoor; Akbar Fotouhi; Abbas Rahimiforoushani; Mehrnaz Asadi Gharabaghi. "Role of Hematocrit Concentration on Successful Extubation in Critically Ill Patients in the Intensive Care Units", Anesthesiology and Pain Medicine, 6, 1, 2016, 9. magiran.com/p1494247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال