ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا عبدالله ، مهدی پوررضاییان، علی اصغر شیرازی، محمد علی رجبی، حسن بلخاری، (1394). تناظر میان مراتب معراج نماز و نمود این تناظر در نگاره های معراج با تاکید بر نقش مایه محراب، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 11(22)، 21-38. magiran.com/p1494317
Zahra Abdollah , Mehdi PoorRezaeiyan, AliAsghar Shirazi, MohamadAli Rajabi, Hassan BlkhariGhahi, (2015). The Correspondence between the Stages of Miraj and Phases of Prayer and its Manifestation in the Paintings of the Mi’raj with Emphasis on the Mihrab Motif, Islamic Art, 11(22), 21-38. magiran.com/p1494317
زهرا عبدالله ، مهدی پوررضاییان، علی اصغر شیرازی، محمد علی رجبی، حسن بلخاری، تناظر میان مراتب معراج نماز و نمود این تناظر در نگاره های معراج با تاکید بر نقش مایه محراب. نشریه مطالعات هنر اسلامی، 1394؛ 11(22): 21-38. magiran.com/p1494317
Zahra Abdollah , Mehdi PoorRezaeiyan, AliAsghar Shirazi, MohamadAli Rajabi, Hassan BlkhariGhahi, The Correspondence between the Stages of Miraj and Phases of Prayer and its Manifestation in the Paintings of the Mi’raj with Emphasis on the Mihrab Motif, Islamic Art, 2015; 11(22): 21-38. magiran.com/p1494317
زهرا عبدالله ، مهدی پوررضاییان، علی اصغر شیرازی، محمد علی رجبی، حسن بلخاری، "تناظر میان مراتب معراج نماز و نمود این تناظر در نگاره های معراج با تاکید بر نقش مایه محراب"، نشریه مطالعات هنر اسلامی 11، شماره 22 (1394): 21-38. magiran.com/p1494317
Zahra Abdollah , Mehdi PoorRezaeiyan, AliAsghar Shirazi, MohamadAli Rajabi, Hassan BlkhariGhahi, "The Correspondence between the Stages of Miraj and Phases of Prayer and its Manifestation in the Paintings of the Mi’raj with Emphasis on the Mihrab Motif", Islamic Art 11, no.22 (2015): 21-38. magiran.com/p1494317
زهرا عبدالله ، مهدی پوررضاییان، علی اصغر شیرازی، محمد علی رجبی، حسن بلخاری، (1394). 'تناظر میان مراتب معراج نماز و نمود این تناظر در نگاره های معراج با تاکید بر نقش مایه محراب'، نشریه مطالعات هنر اسلامی، 11(22)، صص.21-38. magiran.com/p1494317
Zahra Abdollah , Mehdi PoorRezaeiyan, AliAsghar Shirazi, MohamadAli Rajabi, Hassan BlkhariGhahi, (2015). 'The Correspondence between the Stages of Miraj and Phases of Prayer and its Manifestation in the Paintings of the Mi’raj with Emphasis on the Mihrab Motif', Islamic Art, 11(22), pp.21-38. magiran.com/p1494317
زهرا عبدالله ؛ مهدی پوررضاییان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمد علی رجبی؛ حسن بلخاری. "تناظر میان مراتب معراج نماز و نمود این تناظر در نگاره های معراج با تاکید بر نقش مایه محراب". نشریه مطالعات هنر اسلامی، 11 ،22 ، 1394، 21-38. magiran.com/p1494317
Zahra Abdollah ; Mehdi PoorRezaeiyan; AliAsghar Shirazi; MohamadAli Rajabi; Hassan BlkhariGhahi. "The Correspondence between the Stages of Miraj and Phases of Prayer and its Manifestation in the Paintings of the Mi’raj with Emphasis on the Mihrab Motif", Islamic Art, 11, 22, 2015, 21-38. magiran.com/p1494317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال