ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا اربابی، مینا بوستان شناس، مریم آدابی، سارا فتحی زاده، سمیرا رسولی کوهی، مستانه افشار، محمد رهبر، علی مجیدپور، ملیحه طالبی، مهشید طالبی طاهر ، (1394). جداسازی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‬بیوتیکی سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از نمونه های بدست آمده از بخش‬های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 15(58)، 404-413. magiran.com/p1495843
Leila Arbabi, Mina Boustanshenas, Maryam Adabi, Sara Fathizadeh, Samira Rasouli Koohi, Mastane Afshar, Mohammad Rahbar, Ali Majidpour, Malihe Talebi, Mahshid Talebi, Taher, (2016). Isolation and Antibiotic Susceptibility Pattern among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Clinical Samples of Different Parts of Rasoul-E-Akram Hospital, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 15(58), 404-413. magiran.com/p1495843
لیلا اربابی، مینا بوستان شناس، مریم آدابی، سارا فتحی زاده، سمیرا رسولی کوهی، مستانه افشار، محمد رهبر، علی مجیدپور، ملیحه طالبی، مهشید طالبی طاهر ، جداسازی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‬بیوتیکی سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از نمونه های بدست آمده از بخش‬های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1394؛ 15(58): 404-413. magiran.com/p1495843
Leila Arbabi, Mina Boustanshenas, Maryam Adabi, Sara Fathizadeh, Samira Rasouli Koohi, Mastane Afshar, Mohammad Rahbar, Ali Majidpour, Malihe Talebi, Mahshid Talebi, Taher, Isolation and Antibiotic Susceptibility Pattern among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Clinical Samples of Different Parts of Rasoul-E-Akram Hospital, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2016; 15(58): 404-413. magiran.com/p1495843
لیلا اربابی، مینا بوستان شناس، مریم آدابی، سارا فتحی زاده، سمیرا رسولی کوهی، مستانه افشار، محمد رهبر، علی مجیدپور، ملیحه طالبی، مهشید طالبی طاهر ، "جداسازی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‬بیوتیکی سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از نمونه های بدست آمده از بخش‬های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 15، شماره 58 (1394): 404-413. magiran.com/p1495843
Leila Arbabi, Mina Boustanshenas, Maryam Adabi, Sara Fathizadeh, Samira Rasouli Koohi, Mastane Afshar, Mohammad Rahbar, Ali Majidpour, Malihe Talebi, Mahshid Talebi, Taher, "Isolation and Antibiotic Susceptibility Pattern among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Clinical Samples of Different Parts of Rasoul-E-Akram Hospital", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 15, no.58 (2016): 404-413. magiran.com/p1495843
لیلا اربابی، مینا بوستان شناس، مریم آدابی، سارا فتحی زاده، سمیرا رسولی کوهی، مستانه افشار، محمد رهبر، علی مجیدپور، ملیحه طالبی، مهشید طالبی طاهر ، (1394). 'جداسازی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‬بیوتیکی سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از نمونه های بدست آمده از بخش‬های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 15(58)، صص.404-413. magiran.com/p1495843
Leila Arbabi, Mina Boustanshenas, Maryam Adabi, Sara Fathizadeh, Samira Rasouli Koohi, Mastane Afshar, Mohammad Rahbar, Ali Majidpour, Malihe Talebi, Mahshid Talebi, Taher, (2016). 'Isolation and Antibiotic Susceptibility Pattern among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Clinical Samples of Different Parts of Rasoul-E-Akram Hospital', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 15(58), pp.404-413. magiran.com/p1495843
لیلا اربابی؛ مینا بوستان شناس؛ مریم آدابی؛ سارا فتحی زاده؛ سمیرا رسولی کوهی؛ مستانه افشار؛ محمد رهبر؛ علی مجیدپور؛ ملیحه طالبی؛ مهشید طالبی طاهر . "جداسازی و بررسی الگوی مقاومت آنتی‬بیوتیکی سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از نمونه های بدست آمده از بخش‬های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 15 ،58 ، 1394، 404-413. magiran.com/p1495843
Leila Arbabi; Mina Boustanshenas; Maryam Adabi; Sara Fathizadeh; Samira Rasouli Koohi; Mastane Afshar; Mohammad Rahbar; Ali Majidpour; Malihe Talebi; Mahshid Talebi; Taher. "Isolation and Antibiotic Susceptibility Pattern among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Clinical Samples of Different Parts of Rasoul-E-Akram Hospital", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 15, 58, 2016, 404-413. magiran.com/p1495843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال