ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده حسین ثابت، فرحناز جوبانیان، کیومرث فرحبخش، (1393). اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 13(52)، 5-23. magiran.com/p1496257
, (2015). Effectiveness of positive psychology based training on resiliency and anger control on female high school students of Yazd, Counseling Research & Developments, 13(52), 5-23. magiran.com/p1496257
فریده حسین ثابت، فرحناز جوبانیان، کیومرث فرحبخش، اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1393؛ 13(52): 5-23. magiran.com/p1496257
, Effectiveness of positive psychology based training on resiliency and anger control on female high school students of Yazd, Counseling Research & Developments, 2015; 13(52): 5-23. magiran.com/p1496257
فریده حسین ثابت، فرحناز جوبانیان، کیومرث فرحبخش، "اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 13، شماره 52 (1393): 5-23. magiran.com/p1496257
, "Effectiveness of positive psychology based training on resiliency and anger control on female high school students of Yazd", Counseling Research & Developments 13, no.52 (2015): 5-23. magiran.com/p1496257
فریده حسین ثابت، فرحناز جوبانیان، کیومرث فرحبخش، (1393). 'اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 13(52)، صص.5-23. magiran.com/p1496257
, (2015). 'Effectiveness of positive psychology based training on resiliency and anger control on female high school students of Yazd', Counseling Research & Developments, 13(52), pp.5-23. magiran.com/p1496257
فریده حسین ثابت؛ فرحناز جوبانیان؛ کیومرث فرحبخش. "اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 13 ،52 ، 1393، 5-23. magiran.com/p1496257
. "Effectiveness of positive psychology based training on resiliency and anger control on female high school students of Yazd", Counseling Research & Developments, 13, 52, 2015, 5-23. magiran.com/p1496257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال