ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شهنوازی، (1394). کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه ی استان های کشور در تولید پیاز، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 29(3)، 258-271. magiran.com/p1496284
A. Shahnavazi, (2016). Appling Cross Efficiency Method to Determine the Score and Rank of Iranian Provinces in Onion Production, Journal of Economics and Agricultural Development, 29(3), 258-271. magiran.com/p1496284
علی شهنوازی، کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه ی استان های کشور در تولید پیاز. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1394؛ 29(3): 258-271. magiran.com/p1496284
A. Shahnavazi, Appling Cross Efficiency Method to Determine the Score and Rank of Iranian Provinces in Onion Production, Journal of Economics and Agricultural Development, 2016; 29(3): 258-271. magiran.com/p1496284
علی شهنوازی، "کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه ی استان های کشور در تولید پیاز"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 29، شماره 3 (1394): 258-271. magiran.com/p1496284
A. Shahnavazi, "Appling Cross Efficiency Method to Determine the Score and Rank of Iranian Provinces in Onion Production", Journal of Economics and Agricultural Development 29, no.3 (2016): 258-271. magiran.com/p1496284
علی شهنوازی، (1394). 'کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه ی استان های کشور در تولید پیاز'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 29(3)، صص.258-271. magiran.com/p1496284
A. Shahnavazi, (2016). 'Appling Cross Efficiency Method to Determine the Score and Rank of Iranian Provinces in Onion Production', Journal of Economics and Agricultural Development, 29(3), pp.258-271. magiran.com/p1496284
علی شهنوازی. "کاربرد روش کارایی متقاطع در تعیین امتیاز و رتبه ی استان های کشور در تولید پیاز". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 29 ،3 ، 1394، 258-271. magiran.com/p1496284
A. Shahnavazi. "Appling Cross Efficiency Method to Determine the Score and Rank of Iranian Provinces in Onion Production", Journal of Economics and Agricultural Development, 29, 3, 2016, 258-271. magiran.com/p1496284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال