ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دانایی فر، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، (1394). مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی، فصلنامه قبسات، 20(76)، 113-140. magiran.com/p1496682
Hasan Danaei-Fard, Hosein Souzanchi, Morteza Javanali-Azar, (2015). An Introduction to Understanding the Theory of Etebariat* in the Field of its Theoretical Roots and Allameh Tabatabais** Scholarly Life Periods, Qabasat, 20(76), 113-140. magiran.com/p1496682
حسن دانایی فر، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی. فصلنامه قبسات، 1394؛ 20(76): 113-140. magiran.com/p1496682
Hasan Danaei-Fard, Hosein Souzanchi, Morteza Javanali-Azar, An Introduction to Understanding the Theory of Etebariat* in the Field of its Theoretical Roots and Allameh Tabatabais** Scholarly Life Periods, Qabasat, 2015; 20(76): 113-140. magiran.com/p1496682
حسن دانایی فر، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، "مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی"، فصلنامه قبسات 20، شماره 76 (1394): 113-140. magiran.com/p1496682
Hasan Danaei-Fard, Hosein Souzanchi, Morteza Javanali-Azar, "An Introduction to Understanding the Theory of Etebariat* in the Field of its Theoretical Roots and Allameh Tabatabais** Scholarly Life Periods", Qabasat 20, no.76 (2015): 113-140. magiran.com/p1496682
حسن دانایی فر، حسین سوزنچی، مرتضی جوانعلی آذر، (1394). 'مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی'، فصلنامه قبسات، 20(76)، صص.113-140. magiran.com/p1496682
Hasan Danaei-Fard, Hosein Souzanchi, Morteza Javanali-Azar, (2015). 'An Introduction to Understanding the Theory of Etebariat* in the Field of its Theoretical Roots and Allameh Tabatabais** Scholarly Life Periods', Qabasat, 20(76), pp.113-140. magiran.com/p1496682
حسن دانایی فر؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر. "مقدمه ای بر فهم نظریه اعتباریات در بستر ریشه های نظری و ادوار حیات علمی علامه طباطبایی". فصلنامه قبسات، 20 ،76 ، 1394، 113-140. magiran.com/p1496682
Hasan Danaei-Fard; Hosein Souzanchi; Morteza Javanali-Azar. "An Introduction to Understanding the Theory of Etebariat* in the Field of its Theoretical Roots and Allameh Tabatabais** Scholarly Life Periods", Qabasat, 20, 76, 2015, 113-140. magiran.com/p1496682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال