ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رمضان علی تبار، (1394). مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن، فصلنامه قبسات، 20(76)، 31-52. magiran.com/p1496685
Ramazan Alitabar, (2015). Fundamentals of Islamic Humanities of the Study of Religion and its Methodological Outcome, Qabasat, 20(76), 31-52. magiran.com/p1496685
رمضان علی تبار، مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن. فصلنامه قبسات، 1394؛ 20(76): 31-52. magiran.com/p1496685
Ramazan Alitabar, Fundamentals of Islamic Humanities of the Study of Religion and its Methodological Outcome, Qabasat, 2015; 20(76): 31-52. magiran.com/p1496685
رمضان علی تبار، "مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن"، فصلنامه قبسات 20، شماره 76 (1394): 31-52. magiran.com/p1496685
Ramazan Alitabar, "Fundamentals of Islamic Humanities of the Study of Religion and its Methodological Outcome", Qabasat 20, no.76 (2015): 31-52. magiran.com/p1496685
رمضان علی تبار، (1394). 'مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن'، فصلنامه قبسات، 20(76)، صص.31-52. magiran.com/p1496685
Ramazan Alitabar, (2015). 'Fundamentals of Islamic Humanities of the Study of Religion and its Methodological Outcome', Qabasat, 20(76), pp.31-52. magiran.com/p1496685
رمضان علی تبار. "مبانی دین شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش شناختی آن". فصلنامه قبسات، 20 ،76 ، 1394، 31-52. magiran.com/p1496685
Ramazan Alitabar. "Fundamentals of Islamic Humanities of the Study of Religion and its Methodological Outcome", Qabasat, 20, 76, 2015, 31-52. magiran.com/p1496685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال