ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد جعفری، سحر نورلویی، لیلا امیدی، سهیلا خداکریم، داوود بشاش، محمد باقر عبداللهی، (1394). بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گری، فصلنامه طب کار، 7(3)، 69-79. magiran.com/p1496955
Mohammad Javad Jafari, Sahar Norloei, Leila Omidi, Soheila Khodakarim, Davood Bashash, Mohammad Bagher Abdollahi, (2016). Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry, Occupational Medicine Quarterly Journal, 7(3), 69-79. magiran.com/p1496955
محمد جواد جعفری، سحر نورلویی، لیلا امیدی، سهیلا خداکریم، داوود بشاش، محمد باقر عبداللهی، بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گری. فصلنامه طب کار، 1394؛ 7(3): 69-79. magiran.com/p1496955
Mohammad Javad Jafari, Sahar Norloei, Leila Omidi, Soheila Khodakarim, Davood Bashash, Mohammad Bagher Abdollahi, Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry, Occupational Medicine Quarterly Journal, 2016; 7(3): 69-79. magiran.com/p1496955
محمد جواد جعفری، سحر نورلویی، لیلا امیدی، سهیلا خداکریم، داوود بشاش، محمد باقر عبداللهی، "بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گری"، فصلنامه طب کار 7، شماره 3 (1394): 69-79. magiran.com/p1496955
Mohammad Javad Jafari, Sahar Norloei, Leila Omidi, Soheila Khodakarim, Davood Bashash, Mohammad Bagher Abdollahi, "Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry", Occupational Medicine Quarterly Journal 7, no.3 (2016): 69-79. magiran.com/p1496955
محمد جواد جعفری، سحر نورلویی، لیلا امیدی، سهیلا خداکریم، داوود بشاش، محمد باقر عبداللهی، (1394). 'بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گری'، فصلنامه طب کار، 7(3)، صص.69-79. magiran.com/p1496955
Mohammad Javad Jafari, Sahar Norloei, Leila Omidi, Soheila Khodakarim, Davood Bashash, Mohammad Bagher Abdollahi, (2016). 'Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry', Occupational Medicine Quarterly Journal, 7(3), pp.69-79. magiran.com/p1496955
محمد جواد جعفری؛ سحر نورلویی؛ لیلا امیدی؛ سهیلا خداکریم؛ داوود بشاش؛ محمد باقر عبداللهی. "بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گری". فصلنامه طب کار، 7 ،3 ، 1394، 69-79. magiran.com/p1496955
Mohammad Javad Jafari; Sahar Norloei; Leila Omidi; Soheila Khodakarim; Davood Bashash; Mohammad Bagher Abdollahi. "Effects of heat stress on concentrations of thyroid hormones of workers in a foundry industry", Occupational Medicine Quarterly Journal, 7, 3, 2016, 69-79. magiran.com/p1496955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال