ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فتحی زاد ، حاجی کریمی، مهدی تازه، محسن توکلی، (1393). پیش بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده های ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (بررسی موردی: حوضه دویرج، استان ایلام)، مجله مدیریت بیابان، 2(3)، 61-76. magiran.com/p1497200
Hassan Fathizad, Haji Karimi, Mehdi Tazeh, Mohsen Tavakoli, (2014). Prediction of Land Use and Land Cover Changes in Arid and Semi-Arid Regions Using Satellite Images and Markov Chain Models (Case study: Doviraj Basin, Ilam Province), Desert Management, 2(3), 61-76. magiran.com/p1497200
حسن فتحی زاد ، حاجی کریمی، مهدی تازه، محسن توکلی، پیش بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده های ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (بررسی موردی: حوضه دویرج، استان ایلام). مجله مدیریت بیابان، 1393؛ 2(3): 61-76. magiran.com/p1497200
Hassan Fathizad, Haji Karimi, Mehdi Tazeh, Mohsen Tavakoli, Prediction of Land Use and Land Cover Changes in Arid and Semi-Arid Regions Using Satellite Images and Markov Chain Models (Case study: Doviraj Basin, Ilam Province), Desert Management, 2014; 2(3): 61-76. magiran.com/p1497200
حسن فتحی زاد ، حاجی کریمی، مهدی تازه، محسن توکلی، "پیش بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده های ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (بررسی موردی: حوضه دویرج، استان ایلام)"، مجله مدیریت بیابان 2، شماره 3 (1393): 61-76. magiran.com/p1497200
Hassan Fathizad, Haji Karimi, Mehdi Tazeh, Mohsen Tavakoli, "Prediction of Land Use and Land Cover Changes in Arid and Semi-Arid Regions Using Satellite Images and Markov Chain Models (Case study: Doviraj Basin, Ilam Province)", Desert Management 2, no.3 (2014): 61-76. magiran.com/p1497200
حسن فتحی زاد ، حاجی کریمی، مهدی تازه، محسن توکلی، (1393). 'پیش بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده های ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (بررسی موردی: حوضه دویرج، استان ایلام)'، مجله مدیریت بیابان، 2(3)، صص.61-76. magiran.com/p1497200
Hassan Fathizad, Haji Karimi, Mehdi Tazeh, Mohsen Tavakoli, (2014). 'Prediction of Land Use and Land Cover Changes in Arid and Semi-Arid Regions Using Satellite Images and Markov Chain Models (Case study: Doviraj Basin, Ilam Province)', Desert Management, 2(3), pp.61-76. magiran.com/p1497200
حسن فتحی زاد ؛ حاجی کریمی؛ مهدی تازه؛ محسن توکلی. "پیش بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده های ماهواره ای و مدل زنجیره ای مارکوف (بررسی موردی: حوضه دویرج، استان ایلام)". مجله مدیریت بیابان، 2 ،3 ، 1393، 61-76. magiran.com/p1497200
Hassan Fathizad; Haji Karimi; Mehdi Tazeh; Mohsen Tavakoli. "Prediction of Land Use and Land Cover Changes in Arid and Semi-Arid Regions Using Satellite Images and Markov Chain Models (Case study: Doviraj Basin, Ilam Province)", Desert Management, 2, 3, 2014, 61-76. magiran.com/p1497200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال