ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم دادرسی سبزوار ، محمد خسروشاهی، حسن برآبادی، (1393). ارزیابی کارایی پسآب تصفیه شده شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار)، مجله مدیریت بیابان، 2(3)، 37-49. magiran.com/p1497204
Abolghasem Dadrasi Sabzevar, Mohammad Khosroshahi, Hassan Barabadi, (2014). Feasibility Assessment of Use of Refined Urban Wastewater for Reclamation of Arid Lands (Case study: The Urban Wastewater Treatment Plant of Sabzevar), Desert Management, 2(3), 37-49. magiran.com/p1497204
ابوالقاسم دادرسی سبزوار ، محمد خسروشاهی، حسن برآبادی، ارزیابی کارایی پسآب تصفیه شده شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار). مجله مدیریت بیابان، 1393؛ 2(3): 37-49. magiran.com/p1497204
Abolghasem Dadrasi Sabzevar, Mohammad Khosroshahi, Hassan Barabadi, Feasibility Assessment of Use of Refined Urban Wastewater for Reclamation of Arid Lands (Case study: The Urban Wastewater Treatment Plant of Sabzevar), Desert Management, 2014; 2(3): 37-49. magiran.com/p1497204
ابوالقاسم دادرسی سبزوار ، محمد خسروشاهی، حسن برآبادی، "ارزیابی کارایی پسآب تصفیه شده شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار)"، مجله مدیریت بیابان 2، شماره 3 (1393): 37-49. magiran.com/p1497204
Abolghasem Dadrasi Sabzevar, Mohammad Khosroshahi, Hassan Barabadi, "Feasibility Assessment of Use of Refined Urban Wastewater for Reclamation of Arid Lands (Case study: The Urban Wastewater Treatment Plant of Sabzevar)", Desert Management 2, no.3 (2014): 37-49. magiran.com/p1497204
ابوالقاسم دادرسی سبزوار ، محمد خسروشاهی، حسن برآبادی، (1393). 'ارزیابی کارایی پسآب تصفیه شده شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار)'، مجله مدیریت بیابان، 2(3)، صص.37-49. magiran.com/p1497204
Abolghasem Dadrasi Sabzevar, Mohammad Khosroshahi, Hassan Barabadi, (2014). 'Feasibility Assessment of Use of Refined Urban Wastewater for Reclamation of Arid Lands (Case study: The Urban Wastewater Treatment Plant of Sabzevar)', Desert Management, 2(3), pp.37-49. magiran.com/p1497204
ابوالقاسم دادرسی سبزوار ؛ محمد خسروشاهی؛ حسن برآبادی. "ارزیابی کارایی پسآب تصفیه شده شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر سبزوار)". مجله مدیریت بیابان، 2 ،3 ، 1393، 37-49. magiran.com/p1497204
Abolghasem Dadrasi Sabzevar; Mohammad Khosroshahi; Hassan Barabadi. "Feasibility Assessment of Use of Refined Urban Wastewater for Reclamation of Arid Lands (Case study: The Urban Wastewater Treatment Plant of Sabzevar)", Desert Management, 2, 3, 2014, 37-49. magiran.com/p1497204
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال