ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لاله محتشم زاده، محمد صادق ابراهیمی کوهبنه، امیر مظفر امینی، (1394). عوامل موثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، 127. magiran.com/p1498744
Laleh Mohtasham Zadeh, Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh, Amir Mozafar Amini, (2015). Factor Effecting the Success of Consulting Firms, Technical and Agricultural Engineering in Isfahan Province, Rural Development Strategies, 2(2), 127. magiran.com/p1498744
لاله محتشم زاده، محمد صادق ابراهیمی کوهبنه، امیر مظفر امینی، عوامل موثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1394؛ 2(2): 127. magiran.com/p1498744
Laleh Mohtasham Zadeh, Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh, Amir Mozafar Amini, Factor Effecting the Success of Consulting Firms, Technical and Agricultural Engineering in Isfahan Province, Rural Development Strategies, 2015; 2(2): 127. magiran.com/p1498744
لاله محتشم زاده، محمد صادق ابراهیمی کوهبنه، امیر مظفر امینی، "عوامل موثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 2 (1394): 127. magiran.com/p1498744
Laleh Mohtasham Zadeh, Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh, Amir Mozafar Amini, "Factor Effecting the Success of Consulting Firms, Technical and Agricultural Engineering in Isfahan Province", Rural Development Strategies 2, no.2 (2015): 127. magiran.com/p1498744
لاله محتشم زاده، محمد صادق ابراهیمی کوهبنه، امیر مظفر امینی، (1394). 'عوامل موثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، صص.127. magiran.com/p1498744
Laleh Mohtasham Zadeh, Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh, Amir Mozafar Amini, (2015). 'Factor Effecting the Success of Consulting Firms, Technical and Agricultural Engineering in Isfahan Province', Rural Development Strategies, 2(2), pp.127. magiran.com/p1498744
لاله محتشم زاده؛ محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ امیر مظفر امینی. "عوامل موثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،2 ، 1394، 127. magiran.com/p1498744
Laleh Mohtasham Zadeh; Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh; Amir Mozafar Amini. "Factor Effecting the Success of Consulting Firms, Technical and Agricultural Engineering in Isfahan Province", Rural Development Strategies, 2, 2, 2015, 127. magiran.com/p1498744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال