ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شمس، جواد احدزاده، علیرضا عباسی، زهرا هوشمندان مقدم فرد، (1394). نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، 157. magiran.com/p1498747
Ali Shams, Javad Ahadzade, Alireza Abbasi, Hooshmandan Moghadam Fard, (2015). Wheat Farmer's Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area), Rural Development Strategies, 2(2), 157. magiran.com/p1498747
علی شمس، جواد احدزاده، علیرضا عباسی، زهرا هوشمندان مقدم فرد، نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1394؛ 2(2): 157. magiran.com/p1498747
Ali Shams, Javad Ahadzade, Alireza Abbasi, Hooshmandan Moghadam Fard, Wheat Farmer's Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area), Rural Development Strategies, 2015; 2(2): 157. magiran.com/p1498747
علی شمس، جواد احدزاده، علیرضا عباسی، زهرا هوشمندان مقدم فرد، "نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 2 (1394): 157. magiran.com/p1498747
Ali Shams, Javad Ahadzade, Alireza Abbasi, Hooshmandan Moghadam Fard, "Wheat Farmer's Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area)", Rural Development Strategies 2, no.2 (2015): 157. magiran.com/p1498747
علی شمس، جواد احدزاده، علیرضا عباسی، زهرا هوشمندان مقدم فرد، (1394). 'نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، صص.157. magiran.com/p1498747
Ali Shams, Javad Ahadzade, Alireza Abbasi, Hooshmandan Moghadam Fard, (2015). 'Wheat Farmer's Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area)', Rural Development Strategies, 2(2), pp.157. magiran.com/p1498747
علی شمس؛ جواد احدزاده؛ علیرضا عباسی؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد. "نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،2 ، 1394، 157. magiran.com/p1498747
Ali Shams; Javad Ahadzade; Alireza Abbasi; Hooshmandan Moghadam Fard. "Wheat Farmer's Land Consolidation Attitude and Suitable Solutions from Their Viewpoints in (Case Study: Hashtrood Township Rural Area)", Rural Development Strategies, 2, 2, 2015, 157. magiran.com/p1498747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال