ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا اسفنجاری کناری، مصطفی اسکندری، حسین مهرابی بشرآبادی، (1394). تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، 229. magiran.com/p1498748
Reza Esfanjari Kenari, Mostafa Eskandari, Hosein Mehrabi Boshrabadi, (2015). Economic Analysis of Transformation of Traditional Irrigation Systems to Modern Systems of Wheat Production in the Fars Province, Rural Development Strategies, 2(2), 229. magiran.com/p1498748
رضا اسفنجاری کناری، مصطفی اسکندری، حسین مهرابی بشرآبادی، تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1394؛ 2(2): 229. magiran.com/p1498748
Reza Esfanjari Kenari, Mostafa Eskandari, Hosein Mehrabi Boshrabadi, Economic Analysis of Transformation of Traditional Irrigation Systems to Modern Systems of Wheat Production in the Fars Province, Rural Development Strategies, 2015; 2(2): 229. magiran.com/p1498748
رضا اسفنجاری کناری، مصطفی اسکندری، حسین مهرابی بشرآبادی، "تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 2 (1394): 229. magiran.com/p1498748
Reza Esfanjari Kenari, Mostafa Eskandari, Hosein Mehrabi Boshrabadi, "Economic Analysis of Transformation of Traditional Irrigation Systems to Modern Systems of Wheat Production in the Fars Province", Rural Development Strategies 2, no.2 (2015): 229. magiran.com/p1498748
رضا اسفنجاری کناری، مصطفی اسکندری، حسین مهرابی بشرآبادی، (1394). 'تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، صص.229. magiran.com/p1498748
Reza Esfanjari Kenari, Mostafa Eskandari, Hosein Mehrabi Boshrabadi, (2015). 'Economic Analysis of Transformation of Traditional Irrigation Systems to Modern Systems of Wheat Production in the Fars Province', Rural Development Strategies, 2(2), pp.229. magiran.com/p1498748
رضا اسفنجاری کناری؛ مصطفی اسکندری؛ حسین مهرابی بشرآبادی. "تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،2 ، 1394، 229. magiran.com/p1498748
Reza Esfanjari Kenari; Mostafa Eskandari; Hosein Mehrabi Boshrabadi. "Economic Analysis of Transformation of Traditional Irrigation Systems to Modern Systems of Wheat Production in the Fars Province", Rural Development Strategies, 2, 2, 2015, 229. magiran.com/p1498748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال