ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر احمدپور، میثم نوری، مهدی علیخانی دادو کلایی، (1394). واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، 201-120. magiran.com/p1498750
Amir Ahmadpour, Meysam Nouri, Mehdi Alikhani Dado Kolaei, (2015). Analyzing the Required Professional Qualification for Agricultural Extension Experts in Operational Level in the Mazandaran Province, Rural Development Strategies, 2(2), 201-120. magiran.com/p1498750
امیر احمدپور، میثم نوری، مهدی علیخانی دادو کلایی، واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1394؛ 2(2): 201-120. magiran.com/p1498750
Amir Ahmadpour, Meysam Nouri, Mehdi Alikhani Dado Kolaei, Analyzing the Required Professional Qualification for Agricultural Extension Experts in Operational Level in the Mazandaran Province, Rural Development Strategies, 2015; 2(2): 201-120. magiran.com/p1498750
امیر احمدپور، میثم نوری، مهدی علیخانی دادو کلایی، "واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 2 (1394): 201-120. magiran.com/p1498750
Amir Ahmadpour, Meysam Nouri, Mehdi Alikhani Dado Kolaei, "Analyzing the Required Professional Qualification for Agricultural Extension Experts in Operational Level in the Mazandaran Province", Rural Development Strategies 2, no.2 (2015): 201-120. magiran.com/p1498750
امیر احمدپور، میثم نوری، مهدی علیخانی دادو کلایی، (1394). 'واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، صص.201-120. magiran.com/p1498750
Amir Ahmadpour, Meysam Nouri, Mehdi Alikhani Dado Kolaei, (2015). 'Analyzing the Required Professional Qualification for Agricultural Extension Experts in Operational Level in the Mazandaran Province', Rural Development Strategies, 2(2), pp.201-120. magiran.com/p1498750
امیر احمدپور؛ میثم نوری؛ مهدی علیخانی دادو کلایی. "واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،2 ، 1394، 201-120. magiran.com/p1498750
Amir Ahmadpour; Meysam Nouri; Mehdi Alikhani Dado Kolaei. "Analyzing the Required Professional Qualification for Agricultural Extension Experts in Operational Level in the Mazandaran Province", Rural Development Strategies, 2, 2, 2015, 201-120. magiran.com/p1498750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال