ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا محبوبی، سیامک نبی زاده، غلامحسین عبدالله زاده، (1394). ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، 171. magiran.com/p1498752
Siamak Nabizadeh, Mohammadreza Mahboobi, Gholam Hossein Abdollahzadeh, (2015). Assessing the Sustainability of Farm-land Management in the Eastern Azerbaijan Province (Case of Malekan County), Rural Development Strategies, 2(2), 171. magiran.com/p1498752
محمدرضا محبوبی، سیامک نبی زاده، غلامحسین عبدالله زاده، ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1394؛ 2(2): 171. magiran.com/p1498752
Siamak Nabizadeh, Mohammadreza Mahboobi, Gholam Hossein Abdollahzadeh, Assessing the Sustainability of Farm-land Management in the Eastern Azerbaijan Province (Case of Malekan County), Rural Development Strategies, 2015; 2(2): 171. magiran.com/p1498752
محمدرضا محبوبی، سیامک نبی زاده، غلامحسین عبدالله زاده، "ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 2 (1394): 171. magiran.com/p1498752
Siamak Nabizadeh, Mohammadreza Mahboobi, Gholam Hossein Abdollahzadeh, "Assessing the Sustainability of Farm-land Management in the Eastern Azerbaijan Province (Case of Malekan County)", Rural Development Strategies 2, no.2 (2015): 171. magiran.com/p1498752
محمدرضا محبوبی، سیامک نبی زاده، غلامحسین عبدالله زاده، (1394). 'ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، صص.171. magiran.com/p1498752
Siamak Nabizadeh, Mohammadreza Mahboobi, Gholam Hossein Abdollahzadeh, (2015). 'Assessing the Sustainability of Farm-land Management in the Eastern Azerbaijan Province (Case of Malekan County)', Rural Development Strategies, 2(2), pp.171. magiran.com/p1498752
محمدرضا محبوبی؛ سیامک نبی زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده. "ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،2 ، 1394، 171. magiran.com/p1498752
Siamak Nabizadeh; Mohammadreza Mahboobi; Gholam Hossein Abdollahzadeh. "Assessing the Sustainability of Farm-land Management in the Eastern Azerbaijan Province (Case of Malekan County)", Rural Development Strategies, 2, 2, 2015, 171. magiran.com/p1498752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال