ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد هرویان، سمیرا حیدریان، منیره محجوب، مسعود صادقی، سید محمد مومنی، (1394). مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(132)، 376-392. magiran.com/p1498874
Javad Heravian, Samira Heydarian, Monireh Mahjoob, Masoud Sadeghi, Seyed Mohammad Momeni, (2016). Using Low Vision Aids in Improving the Quality of Life in Patients with Age Related Macular Degeneration: A Review of the Literature, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(132), 376-392. magiran.com/p1498874
جواد هرویان، سمیرا حیدریان، منیره محجوب، مسعود صادقی، سید محمد مومنی، مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1394؛ 25(132): 376-392. magiran.com/p1498874
Javad Heravian, Samira Heydarian, Monireh Mahjoob, Masoud Sadeghi, Seyed Mohammad Momeni, Using Low Vision Aids in Improving the Quality of Life in Patients with Age Related Macular Degeneration: A Review of the Literature, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2016; 25(132): 376-392. magiran.com/p1498874
جواد هرویان، سمیرا حیدریان، منیره محجوب، مسعود صادقی، سید محمد مومنی، "مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25، شماره 132 (1394): 376-392. magiran.com/p1498874
Javad Heravian, Samira Heydarian, Monireh Mahjoob, Masoud Sadeghi, Seyed Mohammad Momeni, "Using Low Vision Aids in Improving the Quality of Life in Patients with Age Related Macular Degeneration: A Review of the Literature", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 25, no.132 (2016): 376-392. magiran.com/p1498874
جواد هرویان، سمیرا حیدریان، منیره محجوب، مسعود صادقی، سید محمد مومنی، (1394). 'مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(132)، صص.376-392. magiran.com/p1498874
Javad Heravian, Samira Heydarian, Monireh Mahjoob, Masoud Sadeghi, Seyed Mohammad Momeni, (2016). 'Using Low Vision Aids in Improving the Quality of Life in Patients with Age Related Macular Degeneration: A Review of the Literature', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(132), pp.376-392. magiran.com/p1498874
جواد هرویان؛ سمیرا حیدریان؛ منیره محجوب؛ مسعود صادقی؛ سید محمد مومنی. "مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25 ،132 ، 1394، 376-392. magiran.com/p1498874
Javad Heravian; Samira Heydarian; Monireh Mahjoob; Masoud Sadeghi; Seyed Mohammad Momeni. "Using Low Vision Aids in Improving the Quality of Life in Patients with Age Related Macular Degeneration: A Review of the Literature", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25, 132, 2016, 376-392. magiran.com/p1498874
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال