ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شریف مطوف، هاله مهدی پور، فرشته اصلانی، (1394). ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (نمونه مورد استان تهران)، مجله پژوهشهای منظر شهر، 2(4)، 69. magiran.com/p1499212
Sharif Motawef, Haleh Mahdipour, Fereshteh Aslani, (2016). Risk Evaluation of Flooding Due to Human Factors Using Geographic Information System (GIS), The Case Study of Tehran Province, Journal of Urban Landscape Research, 2(4), 69. magiran.com/p1499212
شریف مطوف، هاله مهدی پور، فرشته اصلانی، ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (نمونه مورد استان تهران). مجله پژوهشهای منظر شهر، 1394؛ 2(4): 69. magiran.com/p1499212
Sharif Motawef, Haleh Mahdipour, Fereshteh Aslani, Risk Evaluation of Flooding Due to Human Factors Using Geographic Information System (GIS), The Case Study of Tehran Province, Journal of Urban Landscape Research, 2016; 2(4): 69. magiran.com/p1499212
شریف مطوف، هاله مهدی پور، فرشته اصلانی، "ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (نمونه مورد استان تهران)"، مجله پژوهشهای منظر شهر 2، شماره 4 (1394): 69. magiran.com/p1499212
Sharif Motawef, Haleh Mahdipour, Fereshteh Aslani, "Risk Evaluation of Flooding Due to Human Factors Using Geographic Information System (GIS), The Case Study of Tehran Province", Journal of Urban Landscape Research 2, no.4 (2016): 69. magiran.com/p1499212
شریف مطوف، هاله مهدی پور، فرشته اصلانی، (1394). 'ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (نمونه مورد استان تهران)'، مجله پژوهشهای منظر شهر، 2(4)، صص.69. magiran.com/p1499212
Sharif Motawef, Haleh Mahdipour, Fereshteh Aslani, (2016). 'Risk Evaluation of Flooding Due to Human Factors Using Geographic Information System (GIS), The Case Study of Tehran Province', Journal of Urban Landscape Research, 2(4), pp.69. magiran.com/p1499212
شریف مطوف؛ هاله مهدی پور؛ فرشته اصلانی. "ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (نمونه مورد استان تهران)". مجله پژوهشهای منظر شهر، 2 ،4 ، 1394، 69. magiran.com/p1499212
Sharif Motawef; Haleh Mahdipour; Fereshteh Aslani. "Risk Evaluation of Flooding Due to Human Factors Using Geographic Information System (GIS), The Case Study of Tehran Province", Journal of Urban Landscape Research, 2, 4, 2016, 69. magiran.com/p1499212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال