ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پردیس حنیفی، امین ابراهیمی دهکردی، سیداحسان بلادی ده بزرگ، (1394). بازشناسی منظر فرهنگی - آیینی هورامان با تاکید بر مراسم زیارت پیرشالیار، مجله پژوهشهای منظر شهر، 2(4)، 47. magiran.com/p1499214
Pardis Hanifi, Amin Ebrahimi Dehkordy, Seyed Ehsan Beladi Dehbozorg, (2016). Recognition cultural-religious landscape Hooraman with emphasis on Pilgrimage celebrations of Pir-e shalyar, Journal of Urban Landscape Research, 2(4), 47. magiran.com/p1499214
پردیس حنیفی، امین ابراهیمی دهکردی، سیداحسان بلادی ده بزرگ، بازشناسی منظر فرهنگی - آیینی هورامان با تاکید بر مراسم زیارت پیرشالیار. مجله پژوهشهای منظر شهر، 1394؛ 2(4): 47. magiran.com/p1499214
Pardis Hanifi, Amin Ebrahimi Dehkordy, Seyed Ehsan Beladi Dehbozorg, Recognition cultural-religious landscape Hooraman with emphasis on Pilgrimage celebrations of Pir-e shalyar, Journal of Urban Landscape Research, 2016; 2(4): 47. magiran.com/p1499214
پردیس حنیفی، امین ابراهیمی دهکردی، سیداحسان بلادی ده بزرگ، "بازشناسی منظر فرهنگی - آیینی هورامان با تاکید بر مراسم زیارت پیرشالیار"، مجله پژوهشهای منظر شهر 2، شماره 4 (1394): 47. magiran.com/p1499214
Pardis Hanifi, Amin Ebrahimi Dehkordy, Seyed Ehsan Beladi Dehbozorg, "Recognition cultural-religious landscape Hooraman with emphasis on Pilgrimage celebrations of Pir-e shalyar", Journal of Urban Landscape Research 2, no.4 (2016): 47. magiran.com/p1499214
پردیس حنیفی، امین ابراهیمی دهکردی، سیداحسان بلادی ده بزرگ، (1394). 'بازشناسی منظر فرهنگی - آیینی هورامان با تاکید بر مراسم زیارت پیرشالیار'، مجله پژوهشهای منظر شهر، 2(4)، صص.47. magiran.com/p1499214
Pardis Hanifi, Amin Ebrahimi Dehkordy, Seyed Ehsan Beladi Dehbozorg, (2016). 'Recognition cultural-religious landscape Hooraman with emphasis on Pilgrimage celebrations of Pir-e shalyar', Journal of Urban Landscape Research, 2(4), pp.47. magiran.com/p1499214
پردیس حنیفی؛ امین ابراهیمی دهکردی؛ سیداحسان بلادی ده بزرگ. "بازشناسی منظر فرهنگی - آیینی هورامان با تاکید بر مراسم زیارت پیرشالیار". مجله پژوهشهای منظر شهر، 2 ،4 ، 1394، 47. magiran.com/p1499214
Pardis Hanifi; Amin Ebrahimi Dehkordy; Seyed Ehsan Beladi Dehbozorg. "Recognition cultural-religious landscape Hooraman with emphasis on Pilgrimage celebrations of Pir-e shalyar", Journal of Urban Landscape Research, 2, 4, 2016, 47. magiran.com/p1499214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال