ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مسعود حکاکی، سعید سعیدا اردکانی، انیسه رضایی، اکرم صدقی، امیررضا کنجکاو منفرد، (1394). تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، 145-155. magiran.com/p1499370
Seyed Masoud Hakkaki, Saeid Saeida, Anise Rezaei, Akram Sedghi, Amirreza Konjkave Monfared, (2016). The Prioritizing and measuring of Performance of Hotels by Data Envelopment Analysis Method and Gray Analysis, Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 145-155. magiran.com/p1499370
سید مسعود حکاکی، سعید سعیدا اردکانی، انیسه رضایی، اکرم صدقی، امیررضا کنجکاو منفرد، تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1394؛ 2(1): 145-155. magiran.com/p1499370
Seyed Masoud Hakkaki, Saeid Saeida, Anise Rezaei, Akram Sedghi, Amirreza Konjkave Monfared, The Prioritizing and measuring of Performance of Hotels by Data Envelopment Analysis Method and Gray Analysis, Journal of Geography and Urban Space Development, 2016; 2(1): 145-155. magiran.com/p1499370
سید مسعود حکاکی، سعید سعیدا اردکانی، انیسه رضایی، اکرم صدقی، امیررضا کنجکاو منفرد، "تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2، شماره 1 (1394): 145-155. magiran.com/p1499370
Seyed Masoud Hakkaki, Saeid Saeida, Anise Rezaei, Akram Sedghi, Amirreza Konjkave Monfared, "The Prioritizing and measuring of Performance of Hotels by Data Envelopment Analysis Method and Gray Analysis", Journal of Geography and Urban Space Development 2, no.1 (2016): 145-155. magiran.com/p1499370
سید مسعود حکاکی، سعید سعیدا اردکانی، انیسه رضایی، اکرم صدقی، امیررضا کنجکاو منفرد، (1394). 'تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، صص.145-155. magiran.com/p1499370
Seyed Masoud Hakkaki, Saeid Saeida, Anise Rezaei, Akram Sedghi, Amirreza Konjkave Monfared, (2016). 'The Prioritizing and measuring of Performance of Hotels by Data Envelopment Analysis Method and Gray Analysis', Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), pp.145-155. magiran.com/p1499370
سید مسعود حکاکی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ انیسه رضایی؛ اکرم صدقی؛ امیررضا کنجکاو منفرد. "تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2 ،1 ، 1394، 145-155. magiran.com/p1499370
Seyed Masoud Hakkaki; Saeid Saeida; Anise Rezaei; Akram Sedghi; Amirreza Konjkave Monfared. "The Prioritizing and measuring of Performance of Hotels by Data Envelopment Analysis Method and Gray Analysis", Journal of Geography and Urban Space Development, 2, 1, 2016, 145-155. magiran.com/p1499370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال