ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی امیرفخریان، محمدرحیم رهنما، احمد پوراحمد، محمد اجزاء شکوهی، (1394). بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری؛ نمونه محله عامل شهر مشهد، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، 125-143. magiran.com/p1499371
Mostafa Amirfakhriyan, Mohammad Rahim Rahnama, Ahmad Pourahmad, Mohammad Ajza Shokoohi, (2016). The Survey internal coherence urban neighborhoods in Islamic cities and contrasting it with urban renewal project Examples of Amel neighborhood in Mashhad, Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 125-143. magiran.com/p1499371
مصطفی امیرفخریان، محمدرحیم رهنما، احمد پوراحمد، محمد اجزاء شکوهی، بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری؛ نمونه محله عامل شهر مشهد. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1394؛ 2(1): 125-143. magiran.com/p1499371
Mostafa Amirfakhriyan, Mohammad Rahim Rahnama, Ahmad Pourahmad, Mohammad Ajza Shokoohi, The Survey internal coherence urban neighborhoods in Islamic cities and contrasting it with urban renewal project Examples of Amel neighborhood in Mashhad, Journal of Geography and Urban Space Development, 2016; 2(1): 125-143. magiran.com/p1499371
مصطفی امیرفخریان، محمدرحیم رهنما، احمد پوراحمد، محمد اجزاء شکوهی، "بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری؛ نمونه محله عامل شهر مشهد"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2، شماره 1 (1394): 125-143. magiran.com/p1499371
Mostafa Amirfakhriyan, Mohammad Rahim Rahnama, Ahmad Pourahmad, Mohammad Ajza Shokoohi, "The Survey internal coherence urban neighborhoods in Islamic cities and contrasting it with urban renewal project Examples of Amel neighborhood in Mashhad", Journal of Geography and Urban Space Development 2, no.1 (2016): 125-143. magiran.com/p1499371
مصطفی امیرفخریان، محمدرحیم رهنما، احمد پوراحمد، محمد اجزاء شکوهی، (1394). 'بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری؛ نمونه محله عامل شهر مشهد'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، صص.125-143. magiran.com/p1499371
Mostafa Amirfakhriyan, Mohammad Rahim Rahnama, Ahmad Pourahmad, Mohammad Ajza Shokoohi, (2016). 'The Survey internal coherence urban neighborhoods in Islamic cities and contrasting it with urban renewal project Examples of Amel neighborhood in Mashhad', Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), pp.125-143. magiran.com/p1499371
مصطفی امیرفخریان؛ محمدرحیم رهنما؛ احمد پوراحمد؛ محمد اجزاء شکوهی. "بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری؛ نمونه محله عامل شهر مشهد". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2 ،1 ، 1394، 125-143. magiran.com/p1499371
Mostafa Amirfakhriyan; Mohammad Rahim Rahnama; Ahmad Pourahmad; Mohammad Ajza Shokoohi. "The Survey internal coherence urban neighborhoods in Islamic cities and contrasting it with urban renewal project Examples of Amel neighborhood in Mashhad", Journal of Geography and Urban Space Development, 2, 1, 2016, 125-143. magiran.com/p1499371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال