ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
براتعلی خاکپور، (1394). سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، 69-80. magiran.com/p1499375
Baratali Khakpoor, (2016). Social capital, empowerment of marginalized women and city labor work The case of study women society of Tabriz informal settlements, Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 69-80. magiran.com/p1499375
براتعلی خاکپور، سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1394؛ 2(1): 69-80. magiran.com/p1499375
Baratali Khakpoor, Social capital, empowerment of marginalized women and city labor work The case of study women society of Tabriz informal settlements, Journal of Geography and Urban Space Development, 2016; 2(1): 69-80. magiran.com/p1499375
براتعلی خاکپور، "سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2، شماره 1 (1394): 69-80. magiran.com/p1499375
Baratali Khakpoor, "Social capital, empowerment of marginalized women and city labor work The case of study women society of Tabriz informal settlements", Journal of Geography and Urban Space Development 2, no.1 (2016): 69-80. magiran.com/p1499375
براتعلی خاکپور، (1394). 'سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، صص.69-80. magiran.com/p1499375
Baratali Khakpoor, (2016). 'Social capital, empowerment of marginalized women and city labor work The case of study women society of Tabriz informal settlements', Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), pp.69-80. magiran.com/p1499375
براتعلی خاکپور. "سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2 ،1 ، 1394، 69-80. magiran.com/p1499375
Baratali Khakpoor. "Social capital, empowerment of marginalized women and city labor work The case of study women society of Tabriz informal settlements", Journal of Geography and Urban Space Development, 2, 1, 2016, 69-80. magiran.com/p1499375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال