ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضوانی، شیوا پروایی هره دشت، حسین منصوریان، (1394). سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، 39-55. magiran.com/p1499377
Mohammadreza Rezvani, Shiva Parvaei, Hossein Mansouriyan, (2016). Assessment of effective factors on the elder quality of life in urban areas Case Study: Neyshabour County)), Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 39-55. magiran.com/p1499377
محمدرضا رضوانی، شیوا پروایی هره دشت، حسین منصوریان، سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور). مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1394؛ 2(1): 39-55. magiran.com/p1499377
Mohammadreza Rezvani, Shiva Parvaei, Hossein Mansouriyan, Assessment of effective factors on the elder quality of life in urban areas Case Study: Neyshabour County)), Journal of Geography and Urban Space Development, 2016; 2(1): 39-55. magiran.com/p1499377
محمدرضا رضوانی، شیوا پروایی هره دشت، حسین منصوریان، "سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2، شماره 1 (1394): 39-55. magiran.com/p1499377
Mohammadreza Rezvani, Shiva Parvaei, Hossein Mansouriyan, "Assessment of effective factors on the elder quality of life in urban areas Case Study: Neyshabour County))", Journal of Geography and Urban Space Development 2, no.1 (2016): 39-55. magiran.com/p1499377
محمدرضا رضوانی، شیوا پروایی هره دشت، حسین منصوریان، (1394). 'سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، صص.39-55. magiran.com/p1499377
Mohammadreza Rezvani, Shiva Parvaei, Hossein Mansouriyan, (2016). 'Assessment of effective factors on the elder quality of life in urban areas Case Study: Neyshabour County))', Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), pp.39-55. magiran.com/p1499377
محمدرضا رضوانی؛ شیوا پروایی هره دشت؛ حسین منصوریان. "سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2 ،1 ، 1394، 39-55. magiran.com/p1499377
Mohammadreza Rezvani; Shiva Parvaei; Hossein Mansouriyan. "Assessment of effective factors on the elder quality of life in urban areas Case Study: Neyshabour County))", Journal of Geography and Urban Space Development, 2, 1, 2016, 39-55. magiran.com/p1499377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال