ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین سرایی، امیر اشنویی، علی اصغر شیره پز آرانی، (1394). راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، 29-37. magiran.com/p1499378
Mohammad Hossein Saraei, Amir Oshnooi, Ali Asghar Shirepaz, (2016). Strategies to revitalize the old town Of Aran and Bidgol, Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 29-37. magiran.com/p1499378
محمدحسین سرایی، امیر اشنویی، علی اصغر شیره پز آرانی، راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1394؛ 2(1): 29-37. magiran.com/p1499378
Mohammad Hossein Saraei, Amir Oshnooi, Ali Asghar Shirepaz, Strategies to revitalize the old town Of Aran and Bidgol, Journal of Geography and Urban Space Development, 2016; 2(1): 29-37. magiran.com/p1499378
محمدحسین سرایی، امیر اشنویی، علی اصغر شیره پز آرانی، "راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2، شماره 1 (1394): 29-37. magiran.com/p1499378
Mohammad Hossein Saraei, Amir Oshnooi, Ali Asghar Shirepaz, "Strategies to revitalize the old town Of Aran and Bidgol", Journal of Geography and Urban Space Development 2, no.1 (2016): 29-37. magiran.com/p1499378
محمدحسین سرایی، امیر اشنویی، علی اصغر شیره پز آرانی، (1394). 'راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، صص.29-37. magiran.com/p1499378
Mohammad Hossein Saraei, Amir Oshnooi, Ali Asghar Shirepaz, (2016). 'Strategies to revitalize the old town Of Aran and Bidgol', Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), pp.29-37. magiran.com/p1499378
محمدحسین سرایی؛ امیر اشنویی؛ علی اصغر شیره پز آرانی. "راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2 ،1 ، 1394، 29-37. magiran.com/p1499378
Mohammad Hossein Saraei; Amir Oshnooi; Ali Asghar Shirepaz. "Strategies to revitalize the old town Of Aran and Bidgol", Journal of Geography and Urban Space Development, 2, 1, 2016, 29-37. magiran.com/p1499378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال