ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حاتمی نژاد، نورالدین رحمتی، علی اسماعیل زاده کواکی، (1394). ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور (مشهد)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، 1-13. magiran.com/p1499380
Hossein Hatami Nejad, Noredin Rahmati, Ali Esmaeilzadeh Kavaki, (2016). The Necessity of Measurement and Empowerment of Social Capital in Improving the Eroded Urban Fabrics (Case Study: Sarshoor Neighborhood of Mashhad), Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), 1-13. magiran.com/p1499380
حسین حاتمی نژاد، نورالدین رحمتی، علی اسماعیل زاده کواکی، ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور (مشهد). مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1394؛ 2(1): 1-13. magiran.com/p1499380
Hossein Hatami Nejad, Noredin Rahmati, Ali Esmaeilzadeh Kavaki, The Necessity of Measurement and Empowerment of Social Capital in Improving the Eroded Urban Fabrics (Case Study: Sarshoor Neighborhood of Mashhad), Journal of Geography and Urban Space Development, 2016; 2(1): 1-13. magiran.com/p1499380
حسین حاتمی نژاد، نورالدین رحمتی، علی اسماعیل زاده کواکی، "ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور (مشهد)"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 2، شماره 1 (1394): 1-13. magiran.com/p1499380
Hossein Hatami Nejad, Noredin Rahmati, Ali Esmaeilzadeh Kavaki, "The Necessity of Measurement and Empowerment of Social Capital in Improving the Eroded Urban Fabrics (Case Study: Sarshoor Neighborhood of Mashhad)", Journal of Geography and Urban Space Development 2, no.1 (2016): 1-13. magiran.com/p1499380
حسین حاتمی نژاد، نورالدین رحمتی، علی اسماعیل زاده کواکی، (1394). 'ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور (مشهد)'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2(1)، صص.1-13. magiran.com/p1499380
Hossein Hatami Nejad, Noredin Rahmati, Ali Esmaeilzadeh Kavaki, (2016). 'The Necessity of Measurement and Empowerment of Social Capital in Improving the Eroded Urban Fabrics (Case Study: Sarshoor Neighborhood of Mashhad)', Journal of Geography and Urban Space Development, 2(1), pp.1-13. magiran.com/p1499380
حسین حاتمی نژاد؛ نورالدین رحمتی؛ علی اسماعیل زاده کواکی. "ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور (مشهد)". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 2 ،1 ، 1394، 1-13. magiran.com/p1499380
Hossein Hatami Nejad; Noredin Rahmati; Ali Esmaeilzadeh Kavaki. "The Necessity of Measurement and Empowerment of Social Capital in Improving the Eroded Urban Fabrics (Case Study: Sarshoor Neighborhood of Mashhad)", Journal of Geography and Urban Space Development, 2, 1, 2016, 1-13. magiran.com/p1499380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال