ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، (1394). ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 30(4)، 525. magiran.com/p1499415
Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, (2016). Morphological Characteristics and Chemical Composition of Grapevine Branches (Vitis vinifera spp.) Grown in Astara, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30(4), 525. magiran.com/p1499415
سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1394؛ 30(4): 525. magiran.com/p1499415
Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, Morphological Characteristics and Chemical Composition of Grapevine Branches (Vitis vinifera spp.) Grown in Astara, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2016; 30(4): 525. magiran.com/p1499415
سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، "ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 30، شماره 4 (1394): 525. magiran.com/p1499415
Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, "Morphological Characteristics and Chemical Composition of Grapevine Branches (Vitis vinifera spp.) Grown in Astara", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 30, no.4 (2016): 525. magiran.com/p1499415
سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی، (1394). 'ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 30(4)، صص.525. magiran.com/p1499415
Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei, (2016). 'Morphological Characteristics and Chemical Composition of Grapevine Branches (Vitis vinifera spp.) Grown in Astara', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30(4), pp.525. magiran.com/p1499415
سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی. "ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی سرشاخه های انگور(Vitis vinifera spp.) کشت شده در منطقه آستارا". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 30 ،4 ، 1394، 525. magiran.com/p1499415
Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh; Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh; Asghar Tabei. "Morphological Characteristics and Chemical Composition of Grapevine Branches (Vitis vinifera spp.) Grown in Astara", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30, 4, 2016, 525. magiran.com/p1499415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال