ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن کشاورز، احد قائمی، منصور شیروانی، (1394). شبیه سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی، مجله فرآیند نو، 51، 69-85. magiran.com/p1499504
Ahad Ghaemi, (2015). Simulation of extraction of phenol from wastewater by TBP solvent using neural network, Farayandno, 51, 69-85. magiran.com/p1499504
محسن کشاورز، احد قائمی، منصور شیروانی، شبیه سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی. مجله فرآیند نو، 1394؛ 51: 69-85. magiran.com/p1499504
Ahad Ghaemi, Simulation of extraction of phenol from wastewater by TBP solvent using neural network, Farayandno, 2015; 51: 69-85. magiran.com/p1499504
محسن کشاورز، احد قائمی، منصور شیروانی، "شبیه سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی"، مجله فرآیند نو ،51 (1394): 69-85. magiran.com/p1499504
Ahad Ghaemi, "Simulation of extraction of phenol from wastewater by TBP solvent using neural network", Farayandno no. 51 (2015): 69-85. magiran.com/p1499504
محسن کشاورز، احد قائمی، منصور شیروانی، (1394). 'شبیه سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی'، مجله فرآیند نو، 51، صص.69-85. magiran.com/p1499504
Ahad Ghaemi, (2015). 'Simulation of extraction of phenol from wastewater by TBP solvent using neural network', Farayandno, 51, pp.69-85. magiran.com/p1499504
محسن کشاورز؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی. "شبیه سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی". مجله فرآیند نو، 51 ، 1394، 69-85. magiran.com/p1499504
Ahad Ghaemi. "Simulation of extraction of phenol from wastewater by TBP solvent using neural network", Farayandno, 51, 2015, 69-85. magiran.com/p1499504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال