ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز ارشادفتح، حسین بانژاد ، فریبا محسن زاده، (1394). سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 4(15)، 145-154. magiran.com/p1499565
Farnaz Ershadfath, Hossein Banejad , Fariba Mohsenzadeh, (2015). Adaptation of Trichoderma Species to Pesticide Confidor and Evaluation of their Growth Ability in the Media Containing Confidor, Biological Journal of Microorganism, 4(15), 145-154. magiran.com/p1499565
فرناز ارشادفتح، حسین بانژاد ، فریبا محسن زاده، سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1394؛ 4(15): 145-154. magiran.com/p1499565
Farnaz Ershadfath, Hossein Banejad , Fariba Mohsenzadeh, Adaptation of Trichoderma Species to Pesticide Confidor and Evaluation of their Growth Ability in the Media Containing Confidor, Biological Journal of Microorganism, 2015; 4(15): 145-154. magiran.com/p1499565
فرناز ارشادفتح، حسین بانژاد ، فریبا محسن زاده، "سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 4، شماره 15 (1394): 145-154. magiran.com/p1499565
Farnaz Ershadfath, Hossein Banejad , Fariba Mohsenzadeh, "Adaptation of Trichoderma Species to Pesticide Confidor and Evaluation of their Growth Ability in the Media Containing Confidor", Biological Journal of Microorganism 4, no.15 (2015): 145-154. magiran.com/p1499565
فرناز ارشادفتح، حسین بانژاد ، فریبا محسن زاده، (1394). 'سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 4(15)، صص.145-154. magiran.com/p1499565
Farnaz Ershadfath, Hossein Banejad , Fariba Mohsenzadeh, (2015). 'Adaptation of Trichoderma Species to Pesticide Confidor and Evaluation of their Growth Ability in the Media Containing Confidor', Biological Journal of Microorganism, 4(15), pp.145-154. magiran.com/p1499565
فرناز ارشادفتح؛ حسین بانژاد ؛ فریبا محسن زاده. "سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 4 ،15 ، 1394، 145-154. magiran.com/p1499565
Farnaz Ershadfath; Hossein Banejad ; Fariba Mohsenzadeh. "Adaptation of Trichoderma Species to Pesticide Confidor and Evaluation of their Growth Ability in the Media Containing Confidor", Biological Journal of Microorganism, 4, 15, 2015, 145-154. magiran.com/p1499565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال