ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته میرزایی، محمد مهدی یعقوبی، خسرو منوچهری کلانتری، فاطمه نصیبی، (1392). بررسی اثر پیش تیمار انانتیومرهای آرژنین (L,D) بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژی و بیان ژن آرژیناز 1 در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی، مجله فیزیولوژی گیاهان، 4(2)، 1005. magiran.com/p1499584
Fereshteh Mirzaie, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Fatemeh Nasibi, (2013). Effects of two arginine enantiomers (L and D) pre-treatment on some physiological parameters and the expression of arginase 1 gene in tomato plants under drought Stress, Iranian Journal of Plant Physiology, 4(2), 1005. magiran.com/p1499584
فرشته میرزایی، محمد مهدی یعقوبی، خسرو منوچهری کلانتری، فاطمه نصیبی، بررسی اثر پیش تیمار انانتیومرهای آرژنین (L,D) بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژی و بیان ژن آرژیناز 1 در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی. مجله فیزیولوژی گیاهان، 1392؛ 4(2): 1005. magiran.com/p1499584
Fereshteh Mirzaie, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Fatemeh Nasibi, Effects of two arginine enantiomers (L and D) pre-treatment on some physiological parameters and the expression of arginase 1 gene in tomato plants under drought Stress, Iranian Journal of Plant Physiology, 2013; 4(2): 1005. magiran.com/p1499584
فرشته میرزایی، محمد مهدی یعقوبی، خسرو منوچهری کلانتری، فاطمه نصیبی، "بررسی اثر پیش تیمار انانتیومرهای آرژنین (L,D) بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژی و بیان ژن آرژیناز 1 در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی"، مجله فیزیولوژی گیاهان 4، شماره 2 (1392): 1005. magiran.com/p1499584
Fereshteh Mirzaie, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Fatemeh Nasibi, "Effects of two arginine enantiomers (L and D) pre-treatment on some physiological parameters and the expression of arginase 1 gene in tomato plants under drought Stress", Iranian Journal of Plant Physiology 4, no.2 (2013): 1005. magiran.com/p1499584
فرشته میرزایی، محمد مهدی یعقوبی، خسرو منوچهری کلانتری، فاطمه نصیبی، (1392). 'بررسی اثر پیش تیمار انانتیومرهای آرژنین (L,D) بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژی و بیان ژن آرژیناز 1 در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی'، مجله فیزیولوژی گیاهان، 4(2)، صص.1005. magiran.com/p1499584
Fereshteh Mirzaie, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Fatemeh Nasibi, (2013). 'Effects of two arginine enantiomers (L and D) pre-treatment on some physiological parameters and the expression of arginase 1 gene in tomato plants under drought Stress', Iranian Journal of Plant Physiology, 4(2), pp.1005. magiran.com/p1499584
فرشته میرزایی؛ محمد مهدی یعقوبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ فاطمه نصیبی. "بررسی اثر پیش تیمار انانتیومرهای آرژنین (L,D) بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژی و بیان ژن آرژیناز 1 در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش خشکی". مجله فیزیولوژی گیاهان، 4 ،2 ، 1392، 1005. magiran.com/p1499584
Fereshteh Mirzaie; Mohammad Mehdi Yaghoobi; Khosrow Manouchehri Kalantari; Fatemeh Nasibi. "Effects of two arginine enantiomers (L and D) pre-treatment on some physiological parameters and the expression of arginase 1 gene in tomato plants under drought Stress", Iranian Journal of Plant Physiology, 4, 2, 2013, 1005. magiran.com/p1499584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال