به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اسماعیل زاده، شمسی صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، (1394). تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(17)، 227. magiran.com/p1499833
Dr. Hassan Esmaeilzadeh, Shamsy Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, (2016). Analyzing Quality of Urban life and its Relationship With citizen's Participation in Municipal Affairs Case Study: Nagadeh City, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(17), 227. magiran.com/p1499833
حسن اسماعیل زاده، شمسی صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1394؛ 5(17): 227. magiran.com/p1499833
Dr. Hassan Esmaeilzadeh, Shamsy Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, Analyzing Quality of Urban life and its Relationship With citizen's Participation in Municipal Affairs Case Study: Nagadeh City, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2016; 5(17): 227. magiran.com/p1499833
حسن اسماعیل زاده، شمسی صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، "تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 5، شماره 17 (1394): 227. magiran.com/p1499833
Dr. Hassan Esmaeilzadeh, Shamsy Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, "Analyzing Quality of Urban life and its Relationship With citizen's Participation in Municipal Affairs Case Study: Nagadeh City", Geography and Territorial Spatial Arrangement 5, no.17 (2016): 227. magiran.com/p1499833
حسن اسماعیل زاده، شمسی صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، (1394). 'تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(17)، صص.227. magiran.com/p1499833
Dr. Hassan Esmaeilzadeh, Shamsy Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, (2016). 'Analyzing Quality of Urban life and its Relationship With citizen's Participation in Municipal Affairs Case Study: Nagadeh City', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(17), pp.227. magiran.com/p1499833
حسن اسماعیل زاده؛ شمسی صالح پور؛ یعقوب اسماعیل زاده. "تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5 ،17 ، 1394، 227. magiran.com/p1499833
Dr. Hassan Esmaeilzadeh; Shamsy Saleh Pour; Yaghoub Esmaeilzadeh. "Analyzing Quality of Urban life and its Relationship With citizen's Participation in Municipal Affairs Case Study: Nagadeh City", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5, 17, 2016, 227. magiran.com/p1499833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال