به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید نظری پور، الله بخش ریگی، (1394). اندرکنش سامانه کم فشار اسکاندیناوی با سامانه های فشار زیاد سیبری - اروپا و شمال غرب ایران (پرفشار تلفیقی) در رخداد موج یخنبدان آذر 1382 در ایران، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(17)، 103. magiran.com/p1499843
Dr. Hamid Nazari Pour , Allah Baksh Rigi, (2016). Interaction Between Scandinavian Low Pressure with Siberian- European and North West of Iran High Pressure Systems (Aggregate High Pressure System) Associated with Frost Wave Event in Iran: 11 to 16 December 2003, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(17), 103. magiran.com/p1499843
حمید نظری پور، الله بخش ریگی، اندرکنش سامانه کم فشار اسکاندیناوی با سامانه های فشار زیاد سیبری - اروپا و شمال غرب ایران (پرفشار تلفیقی) در رخداد موج یخنبدان آذر 1382 در ایران. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1394؛ 5(17): 103. magiran.com/p1499843
Dr. Hamid Nazari Pour , Allah Baksh Rigi, Interaction Between Scandinavian Low Pressure with Siberian- European and North West of Iran High Pressure Systems (Aggregate High Pressure System) Associated with Frost Wave Event in Iran: 11 to 16 December 2003, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2016; 5(17): 103. magiran.com/p1499843
حمید نظری پور، الله بخش ریگی، "اندرکنش سامانه کم فشار اسکاندیناوی با سامانه های فشار زیاد سیبری - اروپا و شمال غرب ایران (پرفشار تلفیقی) در رخداد موج یخنبدان آذر 1382 در ایران"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 5، شماره 17 (1394): 103. magiran.com/p1499843
Dr. Hamid Nazari Pour , Allah Baksh Rigi, "Interaction Between Scandinavian Low Pressure with Siberian- European and North West of Iran High Pressure Systems (Aggregate High Pressure System) Associated with Frost Wave Event in Iran: 11 to 16 December 2003", Geography and Territorial Spatial Arrangement 5, no.17 (2016): 103. magiran.com/p1499843
حمید نظری پور، الله بخش ریگی، (1394). 'اندرکنش سامانه کم فشار اسکاندیناوی با سامانه های فشار زیاد سیبری - اروپا و شمال غرب ایران (پرفشار تلفیقی) در رخداد موج یخنبدان آذر 1382 در ایران'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(17)، صص.103. magiran.com/p1499843
Dr. Hamid Nazari Pour , Allah Baksh Rigi, (2016). 'Interaction Between Scandinavian Low Pressure with Siberian- European and North West of Iran High Pressure Systems (Aggregate High Pressure System) Associated with Frost Wave Event in Iran: 11 to 16 December 2003', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(17), pp.103. magiran.com/p1499843
حمید نظری پور؛ الله بخش ریگی. "اندرکنش سامانه کم فشار اسکاندیناوی با سامانه های فشار زیاد سیبری - اروپا و شمال غرب ایران (پرفشار تلفیقی) در رخداد موج یخنبدان آذر 1382 در ایران". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5 ،17 ، 1394، 103. magiran.com/p1499843
Dr. Hamid Nazari Pour ; Allah Baksh Rigi. "Interaction Between Scandinavian Low Pressure with Siberian- European and North West of Iran High Pressure Systems (Aggregate High Pressure System) Associated with Frost Wave Event in Iran: 11 to 16 December 2003", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5, 17, 2016, 103. magiran.com/p1499843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال