ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز محمدزاده، بهمن آراسته، (1394). یک روش تکاملی برای بهبود قابلیت اطمینان روبات ایمنی بحرانی در برابر خطاهای نرم، مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق، 3(12)، 8. magiran.com/p1500067
Mahnaz Mohammadzadeh, Bahman Arasteh, (2015). An Evolutionary Method for Improving the Reliability of Safety-critical Robots against Soft Errors, Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, 3(12), 8. magiran.com/p1500067
مهناز محمدزاده، بهمن آراسته، یک روش تکاملی برای بهبود قابلیت اطمینان روبات ایمنی بحرانی در برابر خطاهای نرم. مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق، 1394؛ 3(12): 8. magiran.com/p1500067
Mahnaz Mohammadzadeh, Bahman Arasteh, An Evolutionary Method for Improving the Reliability of Safety-critical Robots against Soft Errors, Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, 2015; 3(12): 8. magiran.com/p1500067
مهناز محمدزاده، بهمن آراسته، "یک روش تکاملی برای بهبود قابلیت اطمینان روبات ایمنی بحرانی در برابر خطاهای نرم"، مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق 3، شماره 12 (1394): 8. magiran.com/p1500067
Mahnaz Mohammadzadeh, Bahman Arasteh, "An Evolutionary Method for Improving the Reliability of Safety-critical Robots against Soft Errors", Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 3, no.12 (2015): 8. magiran.com/p1500067
مهناز محمدزاده، بهمن آراسته، (1394). 'یک روش تکاملی برای بهبود قابلیت اطمینان روبات ایمنی بحرانی در برابر خطاهای نرم'، مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق، 3(12)، صص.8. magiran.com/p1500067
Mahnaz Mohammadzadeh, Bahman Arasteh, (2015). 'An Evolutionary Method for Improving the Reliability of Safety-critical Robots against Soft Errors', Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, 3(12), pp.8. magiran.com/p1500067
مهناز محمدزاده؛ بهمن آراسته. "یک روش تکاملی برای بهبود قابلیت اطمینان روبات ایمنی بحرانی در برابر خطاهای نرم". مجله هوش مصنوعی در مهندسی برق، 3 ،12 ، 1394، 8. magiran.com/p1500067
Mahnaz Mohammadzadeh; Bahman Arasteh. "An Evolutionary Method for Improving the Reliability of Safety-critical Robots against Soft Errors", Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, 3, 12, 2015, 8. magiran.com/p1500067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال