ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ایزدی پور، بهزاد اکبری، علیرضا شریفی، میثم یوسف زاده، (1394). مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 8(2)، 1. magiran.com/p1501606
A. Izadipour , B. Akbari, A. Sharifi, M. Yousefzade, (2015). Comparison of Direct and Indirect Georeferencing Methods Using Satellite Linear Array Iimages, Journal of Space Science & Technology, 8(2), 1. magiran.com/p1501606
احمد ایزدی پور، بهزاد اکبری، علیرضا شریفی، میثم یوسف زاده، مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1394؛ 8(2): 1. magiran.com/p1501606
A. Izadipour , B. Akbari, A. Sharifi, M. Yousefzade, Comparison of Direct and Indirect Georeferencing Methods Using Satellite Linear Array Iimages, Journal of Space Science & Technology, 2015; 8(2): 1. magiran.com/p1501606
احمد ایزدی پور، بهزاد اکبری، علیرضا شریفی، میثم یوسف زاده، "مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 8، شماره 2 (1394): 1. magiran.com/p1501606
A. Izadipour , B. Akbari, A. Sharifi, M. Yousefzade, "Comparison of Direct and Indirect Georeferencing Methods Using Satellite Linear Array Iimages", Journal of Space Science & Technology 8, no.2 (2015): 1. magiran.com/p1501606
احمد ایزدی پور، بهزاد اکبری، علیرضا شریفی، میثم یوسف زاده، (1394). 'مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 8(2)، صص.1. magiran.com/p1501606
A. Izadipour , B. Akbari, A. Sharifi, M. Yousefzade, (2015). 'Comparison of Direct and Indirect Georeferencing Methods Using Satellite Linear Array Iimages', Journal of Space Science & Technology, 8(2), pp.1. magiran.com/p1501606
احمد ایزدی پور؛ بهزاد اکبری؛ علیرضا شریفی؛ میثم یوسف زاده. "مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 8 ،2 ، 1394، 1. magiran.com/p1501606
A. Izadipour ; B. Akbari; A. Sharifi; M. Yousefzade. "Comparison of Direct and Indirect Georeferencing Methods Using Satellite Linear Array Iimages", Journal of Space Science & Technology, 8, 2, 2015, 1. magiran.com/p1501606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال