ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش امیدی ، محمدحسن فتحی، مهسا آسیابان، (1394). سطوح بالای ازت اوره خون و کراتینین در سه ماهه آخر آبستنی شتر تککوهانه (Camelus dromedarius)، مجله طب دامی ایران، 9(4)، 249-255. magiran.com/p1502266
?Arash Omidi , Mohammad Fathi, Mahsa Asiaban, (2016). Elevated levels of blood urea nitrogen and creatinine in the last trimester of pregnancy of dromedary camels (Camelus dromedarius), Iranian Journal of Veterinary Medicine, 9(4), 249-255. magiran.com/p1502266
آرش امیدی ، محمدحسن فتحی، مهسا آسیابان، سطوح بالای ازت اوره خون و کراتینین در سه ماهه آخر آبستنی شتر تککوهانه (Camelus dromedarius). مجله طب دامی ایران، 1394؛ 9(4): 249-255. magiran.com/p1502266
?Arash Omidi , Mohammad Fathi, Mahsa Asiaban, Elevated levels of blood urea nitrogen and creatinine in the last trimester of pregnancy of dromedary camels (Camelus dromedarius), Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2016; 9(4): 249-255. magiran.com/p1502266
آرش امیدی ، محمدحسن فتحی، مهسا آسیابان، "سطوح بالای ازت اوره خون و کراتینین در سه ماهه آخر آبستنی شتر تککوهانه (Camelus dromedarius)"، مجله طب دامی ایران 9، شماره 4 (1394): 249-255. magiran.com/p1502266
?Arash Omidi , Mohammad Fathi, Mahsa Asiaban, "Elevated levels of blood urea nitrogen and creatinine in the last trimester of pregnancy of dromedary camels (Camelus dromedarius)", Iranian Journal of Veterinary Medicine 9, no.4 (2016): 249-255. magiran.com/p1502266
آرش امیدی ، محمدحسن فتحی، مهسا آسیابان، (1394). 'سطوح بالای ازت اوره خون و کراتینین در سه ماهه آخر آبستنی شتر تککوهانه (Camelus dromedarius)'، مجله طب دامی ایران، 9(4)، صص.249-255. magiran.com/p1502266
?Arash Omidi , Mohammad Fathi, Mahsa Asiaban, (2016). 'Elevated levels of blood urea nitrogen and creatinine in the last trimester of pregnancy of dromedary camels (Camelus dromedarius)', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 9(4), pp.249-255. magiran.com/p1502266
آرش امیدی ؛ محمدحسن فتحی؛ مهسا آسیابان. "سطوح بالای ازت اوره خون و کراتینین در سه ماهه آخر آبستنی شتر تککوهانه (Camelus dromedarius)". مجله طب دامی ایران، 9 ،4 ، 1394، 249-255. magiran.com/p1502266
?Arash Omidi ; Mohammad Fathi; Mahsa Asiaban. "Elevated levels of blood urea nitrogen and creatinine in the last trimester of pregnancy of dromedary camels (Camelus dromedarius)", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 9, 4, 2016, 249-255. magiran.com/p1502266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال