ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرنوش جامعی، عبدالحسین دلیمی اصل ، مهدی کریمی، عباس دلیمی، فاطمه غفاری فر، (1394). اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی، مجله فیض، 19(6)، 468-475. magiran.com/p1502351
Farnosh Jamei, Abdolhosein Dalimi–Asl , Mehdi Karimi, Abbas Dalimi, Fatemeh Ghaffarifar, (2016). Synergistic effect of application of direct current electricity in combination with selenium nanoparticles on the killing of Leishmania major promastigotes in vitro, Feyz, 19(6), 468-475. magiran.com/p1502351
فرنوش جامعی، عبدالحسین دلیمی اصل ، مهدی کریمی، عباس دلیمی، فاطمه غفاری فر، اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی. مجله فیض، 1394؛ 19(6): 468-475. magiran.com/p1502351
Farnosh Jamei, Abdolhosein Dalimi–Asl , Mehdi Karimi, Abbas Dalimi, Fatemeh Ghaffarifar, Synergistic effect of application of direct current electricity in combination with selenium nanoparticles on the killing of Leishmania major promastigotes in vitro, Feyz, 2016; 19(6): 468-475. magiran.com/p1502351
فرنوش جامعی، عبدالحسین دلیمی اصل ، مهدی کریمی، عباس دلیمی، فاطمه غفاری فر، "اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی"، مجله فیض 19، شماره 6 (1394): 468-475. magiran.com/p1502351
Farnosh Jamei, Abdolhosein Dalimi–Asl , Mehdi Karimi, Abbas Dalimi, Fatemeh Ghaffarifar, "Synergistic effect of application of direct current electricity in combination with selenium nanoparticles on the killing of Leishmania major promastigotes in vitro", Feyz 19, no.6 (2016): 468-475. magiran.com/p1502351
فرنوش جامعی، عبدالحسین دلیمی اصل ، مهدی کریمی، عباس دلیمی، فاطمه غفاری فر، (1394). 'اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی'، مجله فیض، 19(6)، صص.468-475. magiran.com/p1502351
Farnosh Jamei, Abdolhosein Dalimi–Asl , Mehdi Karimi, Abbas Dalimi, Fatemeh Ghaffarifar, (2016). 'Synergistic effect of application of direct current electricity in combination with selenium nanoparticles on the killing of Leishmania major promastigotes in vitro', Feyz, 19(6), pp.468-475. magiran.com/p1502351
فرنوش جامعی؛ عبدالحسین دلیمی اصل ؛ مهدی کریمی؛ عباس دلیمی؛ فاطمه غفاری فر. "اثرات هم افزایی کاربرد جریان مستقیم الکتریسیته همراه با نانوذرات سلنیوم در کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی". مجله فیض، 19 ،6 ، 1394، 468-475. magiran.com/p1502351
Farnosh Jamei; Abdolhosein Dalimi–Asl ; Mehdi Karimi; Abbas Dalimi; Fatemeh Ghaffarifar. "Synergistic effect of application of direct current electricity in combination with selenium nanoparticles on the killing of Leishmania major promastigotes in vitro", Feyz, 19, 6, 2016, 468-475. magiran.com/p1502351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال