ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
متین قنواتی، سید احمد حسینی، میثم عالیپور، دامون اشتری لرکی، کسری چراغ پور، (1394). نقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی، مجله تعالی بالینی، 4(1)، 140-156. magiran.com/p1502523
Matin Ghanavati, Seyed Ahmad Hosseini, Meysam Alipour, Damoon Ashtari, Larky, Kasra Cheraghpour, (2016). The role of probiotics in the management of cardiovascular disease risk factors, Clinical Excellence, 4(1), 140-156. magiran.com/p1502523
متین قنواتی، سید احمد حسینی، میثم عالیپور، دامون اشتری لرکی، کسری چراغ پور، نقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی. مجله تعالی بالینی، 1394؛ 4(1): 140-156. magiran.com/p1502523
Matin Ghanavati, Seyed Ahmad Hosseini, Meysam Alipour, Damoon Ashtari, Larky, Kasra Cheraghpour, The role of probiotics in the management of cardiovascular disease risk factors, Clinical Excellence, 2016; 4(1): 140-156. magiran.com/p1502523
متین قنواتی، سید احمد حسینی، میثم عالیپور، دامون اشتری لرکی، کسری چراغ پور، "نقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی"، مجله تعالی بالینی 4، شماره 1 (1394): 140-156. magiran.com/p1502523
Matin Ghanavati, Seyed Ahmad Hosseini, Meysam Alipour, Damoon Ashtari, Larky, Kasra Cheraghpour, "The role of probiotics in the management of cardiovascular disease risk factors", Clinical Excellence 4, no.1 (2016): 140-156. magiran.com/p1502523
متین قنواتی، سید احمد حسینی، میثم عالیپور، دامون اشتری لرکی، کسری چراغ پور، (1394). 'نقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی'، مجله تعالی بالینی، 4(1)، صص.140-156. magiran.com/p1502523
Matin Ghanavati, Seyed Ahmad Hosseini, Meysam Alipour, Damoon Ashtari, Larky, Kasra Cheraghpour, (2016). 'The role of probiotics in the management of cardiovascular disease risk factors', Clinical Excellence, 4(1), pp.140-156. magiran.com/p1502523
متین قنواتی؛ سید احمد حسینی؛ میثم عالیپور؛ دامون اشتری لرکی؛ کسری چراغ پور. "نقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی". مجله تعالی بالینی، 4 ،1 ، 1394، 140-156. magiran.com/p1502523
Matin Ghanavati; Seyed Ahmad Hosseini; Meysam Alipour; Damoon Ashtari; Larky; Kasra Cheraghpour. "The role of probiotics in the management of cardiovascular disease risk factors", Clinical Excellence, 4, 1, 2016, 140-156. magiran.com/p1502523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال