ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه مخدومی، بهلول رحیمی، محمد جبراییلی، سعید آبخیز، علیرضا احمدی زاد، (1394). ارزیابی نیازهای یادگیری بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مجله پزشکی ارومیه، 26(11)، 993-1000. magiran.com/p1503587
Dr Khadijeh Makhdoomi, Dr Bahlol Rahimi, Mohammad Jebraeily, Saeed Abkhiz, Dr Alireza Ahmadizad, (2016). ASSESSING THE NEEDS AND LEARNING METHODS OF HEMODIALYSIS PATIENTS IN TEACHING HOSPITALS AFFILIATED TO URMIA UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES, Urmia Medical Journal, 26(11), 993-1000. magiran.com/p1503587
خدیجه مخدومی، بهلول رحیمی، محمد جبراییلی، سعید آبخیز، علیرضا احمدی زاد، ارزیابی نیازهای یادگیری بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(11): 993-1000. magiran.com/p1503587
Dr Khadijeh Makhdoomi, Dr Bahlol Rahimi, Mohammad Jebraeily, Saeed Abkhiz, Dr Alireza Ahmadizad, ASSESSING THE NEEDS AND LEARNING METHODS OF HEMODIALYSIS PATIENTS IN TEACHING HOSPITALS AFFILIATED TO URMIA UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES, Urmia Medical Journal, 2016; 26(11): 993-1000. magiran.com/p1503587
خدیجه مخدومی، بهلول رحیمی، محمد جبراییلی، سعید آبخیز، علیرضا احمدی زاد، "ارزیابی نیازهای یادگیری بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 11 (1394): 993-1000. magiran.com/p1503587
Dr Khadijeh Makhdoomi, Dr Bahlol Rahimi, Mohammad Jebraeily, Saeed Abkhiz, Dr Alireza Ahmadizad, "ASSESSING THE NEEDS AND LEARNING METHODS OF HEMODIALYSIS PATIENTS IN TEACHING HOSPITALS AFFILIATED TO URMIA UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES", Urmia Medical Journal 26, no.11 (2016): 993-1000. magiran.com/p1503587
خدیجه مخدومی، بهلول رحیمی، محمد جبراییلی، سعید آبخیز، علیرضا احمدی زاد، (1394). 'ارزیابی نیازهای یادگیری بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه'، مجله پزشکی ارومیه، 26(11)، صص.993-1000. magiran.com/p1503587
Dr Khadijeh Makhdoomi, Dr Bahlol Rahimi, Mohammad Jebraeily, Saeed Abkhiz, Dr Alireza Ahmadizad, (2016). 'ASSESSING THE NEEDS AND LEARNING METHODS OF HEMODIALYSIS PATIENTS IN TEACHING HOSPITALS AFFILIATED TO URMIA UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES', Urmia Medical Journal, 26(11), pp.993-1000. magiran.com/p1503587
خدیجه مخدومی؛ بهلول رحیمی؛ محمد جبراییلی؛ سعید آبخیز؛ علیرضا احمدی زاد. "ارزیابی نیازهای یادگیری بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،11 ، 1394، 993-1000. magiran.com/p1503587
Dr Khadijeh Makhdoomi; Dr Bahlol Rahimi; Mohammad Jebraeily; Saeed Abkhiz; Dr Alireza Ahmadizad. "ASSESSING THE NEEDS AND LEARNING METHODS OF HEMODIALYSIS PATIENTS IN TEACHING HOSPITALS AFFILIATED TO URMIA UNIVERSITY MEDICAL SCIENCES", Urmia Medical Journal, 26, 11, 2016, 993-1000. magiran.com/p1503587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال