ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی تقوی زنوز، زهرا میرزایی گباران، مرضیه آقازاده، احسان خشابی، (1394). ارتباط میزان جذب امواج تلفن های همراه باحجم بزاق ومیزانCRPبزاقی، مجله پزشکی ارومیه، 26(11)، 941-947. magiran.com/p1503592
Ali Taghavi Zonouz, Zahra Mirzaie Gabaran, Marzieh Aghazadeh, Ehsan Khashabi, (2016). ASSOCIATION BETWEEN SPECIFIC ABSORPTION RATE OF MOBILE PHONES WITH SALIVARY SECRETION RATE AND SALIVARY C- REACTIVE PROTEIN (CRP), Urmia Medical Journal, 26(11), 941-947. magiran.com/p1503592
علی تقوی زنوز، زهرا میرزایی گباران، مرضیه آقازاده، احسان خشابی، ارتباط میزان جذب امواج تلفن های همراه باحجم بزاق ومیزانCRPبزاقی. مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(11): 941-947. magiran.com/p1503592
Ali Taghavi Zonouz, Zahra Mirzaie Gabaran, Marzieh Aghazadeh, Ehsan Khashabi, ASSOCIATION BETWEEN SPECIFIC ABSORPTION RATE OF MOBILE PHONES WITH SALIVARY SECRETION RATE AND SALIVARY C- REACTIVE PROTEIN (CRP), Urmia Medical Journal, 2016; 26(11): 941-947. magiran.com/p1503592
علی تقوی زنوز، زهرا میرزایی گباران، مرضیه آقازاده، احسان خشابی، "ارتباط میزان جذب امواج تلفن های همراه باحجم بزاق ومیزانCRPبزاقی"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 11 (1394): 941-947. magiran.com/p1503592
Ali Taghavi Zonouz, Zahra Mirzaie Gabaran, Marzieh Aghazadeh, Ehsan Khashabi, "ASSOCIATION BETWEEN SPECIFIC ABSORPTION RATE OF MOBILE PHONES WITH SALIVARY SECRETION RATE AND SALIVARY C- REACTIVE PROTEIN (CRP)", Urmia Medical Journal 26, no.11 (2016): 941-947. magiran.com/p1503592
علی تقوی زنوز، زهرا میرزایی گباران، مرضیه آقازاده، احسان خشابی، (1394). 'ارتباط میزان جذب امواج تلفن های همراه باحجم بزاق ومیزانCRPبزاقی'، مجله پزشکی ارومیه، 26(11)، صص.941-947. magiran.com/p1503592
Ali Taghavi Zonouz, Zahra Mirzaie Gabaran, Marzieh Aghazadeh, Ehsan Khashabi, (2016). 'ASSOCIATION BETWEEN SPECIFIC ABSORPTION RATE OF MOBILE PHONES WITH SALIVARY SECRETION RATE AND SALIVARY C- REACTIVE PROTEIN (CRP)', Urmia Medical Journal, 26(11), pp.941-947. magiran.com/p1503592
علی تقوی زنوز؛ زهرا میرزایی گباران؛ مرضیه آقازاده؛ احسان خشابی. "ارتباط میزان جذب امواج تلفن های همراه باحجم بزاق ومیزانCRPبزاقی". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،11 ، 1394، 941-947. magiran.com/p1503592
Ali Taghavi Zonouz; Zahra Mirzaie Gabaran; Marzieh Aghazadeh; Ehsan Khashabi. "ASSOCIATION BETWEEN SPECIFIC ABSORPTION RATE OF MOBILE PHONES WITH SALIVARY SECRETION RATE AND SALIVARY C- REACTIVE PROTEIN (CRP)", Urmia Medical Journal, 26, 11, 2016, 941-947. magiran.com/p1503592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال