ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا موسوی، فاطمه سلطانی، (1394). بررسی تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد، فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 3(3)، 160-183. magiran.com/p1504157
Zahra Mosavi, Fatemeh Soltani, (2016). The Impression Style and Implications of Quranic Elements in Tahereh Saffarzadeh's Poetry, Literary - Qura'nic Researches, 3(3), 160-183. magiran.com/p1504157
سیده زهرا موسوی، فاطمه سلطانی، بررسی تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد. فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 1394؛ 3(3): 160-183. magiran.com/p1504157
Zahra Mosavi, Fatemeh Soltani, The Impression Style and Implications of Quranic Elements in Tahereh Saffarzadeh's Poetry, Literary - Qura'nic Researches, 2016; 3(3): 160-183. magiran.com/p1504157
سیده زهرا موسوی، فاطمه سلطانی، "بررسی تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد"، فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی 3، شماره 3 (1394): 160-183. magiran.com/p1504157
Zahra Mosavi, Fatemeh Soltani, "The Impression Style and Implications of Quranic Elements in Tahereh Saffarzadeh's Poetry", Literary - Qura'nic Researches 3, no.3 (2016): 160-183. magiran.com/p1504157
سیده زهرا موسوی، فاطمه سلطانی، (1394). 'بررسی تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد'، فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 3(3)، صص.160-183. magiran.com/p1504157
Zahra Mosavi, Fatemeh Soltani, (2016). 'The Impression Style and Implications of Quranic Elements in Tahereh Saffarzadeh's Poetry', Literary - Qura'nic Researches, 3(3), pp.160-183. magiran.com/p1504157
سیده زهرا موسوی؛ فاطمه سلطانی. "بررسی تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاد". فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 3 ،3 ، 1394، 160-183. magiran.com/p1504157
Zahra Mosavi; Fatemeh Soltani. "The Impression Style and Implications of Quranic Elements in Tahereh Saffarzadeh's Poetry", Literary - Qura'nic Researches, 3, 3, 2016, 160-183. magiran.com/p1504157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال