ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریساخویشتن دار، محمدحسین محمدی، (1393). بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 12(21)، 27-48. magiran.com/p1504221
Parisa Khishtandar, Dr. Mohammadhossein Mohammadi, (2014). An Aesthetic study of Irony of shamlu's poems and some Innovations on Ironies, Journal of Literary Aesthetics, 12(21), 27-48. magiran.com/p1504221
پریساخویشتن دار، محمدحسین محمدی، بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات. فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 1393؛ 12(21): 27-48. magiran.com/p1504221
Parisa Khishtandar, Dr. Mohammadhossein Mohammadi, An Aesthetic study of Irony of shamlu's poems and some Innovations on Ironies, Journal of Literary Aesthetics, 2014; 12(21): 27-48. magiran.com/p1504221
پریساخویشتن دار، محمدحسین محمدی، "بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات"، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 12، شماره 21 (1393): 27-48. magiran.com/p1504221
Parisa Khishtandar, Dr. Mohammadhossein Mohammadi, "An Aesthetic study of Irony of shamlu's poems and some Innovations on Ironies", Journal of Literary Aesthetics 12, no.21 (2014): 27-48. magiran.com/p1504221
پریساخویشتن دار، محمدحسین محمدی، (1393). 'بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات'، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 12(21)، صص.27-48. magiran.com/p1504221
Parisa Khishtandar, Dr. Mohammadhossein Mohammadi, (2014). 'An Aesthetic study of Irony of shamlu's poems and some Innovations on Ironies', Journal of Literary Aesthetics, 12(21), pp.27-48. magiran.com/p1504221
پریساخویشتن دار؛ محمدحسین محمدی. "بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات". فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 12 ،21 ، 1393، 27-48. magiran.com/p1504221
Parisa Khishtandar; Dr. Mohammadhossein Mohammadi. "An Aesthetic study of Irony of shamlu's poems and some Innovations on Ironies", Journal of Literary Aesthetics, 12, 21, 2014, 27-48. magiran.com/p1504221
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال