ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا قاری، اعظم نیک آبادی، اشرف روشندل پور، (1393). سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 12(21)، 97. magiran.com/p1504227
Dr. Mohammad Reza Ghari, Azam Nik Abadi, Ashraf Rowshandelpoor, (2014). Symbolism in contemporary poem with a focuson Akhavan Sale's and Ebtehaj's poems, Journal of Literary Aesthetics, 12(21), 97. magiran.com/p1504227
محمدرضا قاری، اعظم نیک آبادی، اشرف روشندل پور، سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج. فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 1393؛ 12(21): 97. magiran.com/p1504227
Dr. Mohammad Reza Ghari, Azam Nik Abadi, Ashraf Rowshandelpoor, Symbolism in contemporary poem with a focuson Akhavan Sale's and Ebtehaj's poems, Journal of Literary Aesthetics, 2014; 12(21): 97. magiran.com/p1504227
محمدرضا قاری، اعظم نیک آبادی، اشرف روشندل پور، "سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج"، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 12، شماره 21 (1393): 97. magiran.com/p1504227
Dr. Mohammad Reza Ghari, Azam Nik Abadi, Ashraf Rowshandelpoor, "Symbolism in contemporary poem with a focuson Akhavan Sale's and Ebtehaj's poems", Journal of Literary Aesthetics 12, no.21 (2014): 97. magiran.com/p1504227
محمدرضا قاری، اعظم نیک آبادی، اشرف روشندل پور، (1393). 'سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج'، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 12(21)، صص.97. magiran.com/p1504227
Dr. Mohammad Reza Ghari, Azam Nik Abadi, Ashraf Rowshandelpoor, (2014). 'Symbolism in contemporary poem with a focuson Akhavan Sale's and Ebtehaj's poems', Journal of Literary Aesthetics, 12(21), pp.97. magiran.com/p1504227
محمدرضا قاری؛ اعظم نیک آبادی؛ اشرف روشندل پور. "سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج". فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، 12 ،21 ، 1393، 97. magiran.com/p1504227
Dr. Mohammad Reza Ghari; Azam Nik Abadi; Ashraf Rowshandelpoor. "Symbolism in contemporary poem with a focuson Akhavan Sale's and Ebtehaj's poems", Journal of Literary Aesthetics, 12, 21, 2014, 97. magiran.com/p1504227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال