ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه کفایی عطریان، سعیده نصیری، ناهید سرافراز، فاطمه عباس زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، (1394). ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشد، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(1)، 41-47. magiran.com/p1504303
Mahboobeh Kafaei Atrian, Saeideh Nasiri, Nahid Sarafraz, Fatemeh Abbaszadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, (2016). The link of arms holding infant and growth rate, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(1), 41-47. magiran.com/p1504303
محبوبه کفایی عطریان، سعیده نصیری، ناهید سرافراز، فاطمه عباس زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشد. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 1394؛ 26(1): 41-47. magiran.com/p1504303
Mahboobeh Kafaei Atrian, Saeideh Nasiri, Nahid Sarafraz, Fatemeh Abbaszadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, The link of arms holding infant and growth rate, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 2016; 26(1): 41-47. magiran.com/p1504303
محبوبه کفایی عطریان، سعیده نصیری، ناهید سرافراز، فاطمه عباس زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، "ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشد"، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر 26، شماره 1 (1394): 41-47. magiran.com/p1504303
Mahboobeh Kafaei Atrian, Saeideh Nasiri, Nahid Sarafraz, Fatemeh Abbaszadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, "The link of arms holding infant and growth rate", Journal of Holistic Nursing and Midwifery 26, no.1 (2016): 41-47. magiran.com/p1504303
محبوبه کفایی عطریان، سعیده نصیری، ناهید سرافراز، فاطمه عباس زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، (1394). 'ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشد'، مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(1)، صص.41-47. magiran.com/p1504303
Mahboobeh Kafaei Atrian, Saeideh Nasiri, Nahid Sarafraz, Fatemeh Abbaszadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi, (2016). 'The link of arms holding infant and growth rate', Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26(1), pp.41-47. magiran.com/p1504303
محبوبه کفایی عطریان؛ سعیده نصیری؛ ناهید سرافراز؛ فاطمه عباس زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی. "ارتباط در آغوش گرفتن شیر خوار با شاخص های رشد". مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 26 ،1 ، 1394، 41-47. magiran.com/p1504303
Mahboobeh Kafaei Atrian; Saeideh Nasiri; Nahid Sarafraz; Fatemeh Abbaszadeh; Mohammad Asghari Jafarabadi. "The link of arms holding infant and growth rate", Journal of Holistic Nursing and Midwifery, 26, 1, 2016, 41-47. magiran.com/p1504303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال