ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهین یادگاری، مصطفی ملکی، پویا زمانی، مهدی دهقان بنادکی، (1394). مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده، مجله علوم دامی ایران، 46(3)، 235-246. magiran.com/p1504319
Shahin Yadeghari, Mostafa Malecky, Pouya Zamani, Mahdi Dehghan, Banadaky, (2016). In vitro study the effects of different levels of oregano (Origanum vulgare) essential oils on ruminal fermentation parameters, methane production and rumen induced acidosis, Iranian Journal of Animal Science, 46(3), 235-246. magiran.com/p1504319
شهین یادگاری، مصطفی ملکی، پویا زمانی، مهدی دهقان بنادکی، مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده. مجله علوم دامی ایران، 1394؛ 46(3): 235-246. magiran.com/p1504319
Shahin Yadeghari, Mostafa Malecky, Pouya Zamani, Mahdi Dehghan, Banadaky, In vitro study the effects of different levels of oregano (Origanum vulgare) essential oils on ruminal fermentation parameters, methane production and rumen induced acidosis, Iranian Journal of Animal Science, 2016; 46(3): 235-246. magiran.com/p1504319
شهین یادگاری، مصطفی ملکی، پویا زمانی، مهدی دهقان بنادکی، "مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده"، مجله علوم دامی ایران 46، شماره 3 (1394): 235-246. magiran.com/p1504319
Shahin Yadeghari, Mostafa Malecky, Pouya Zamani, Mahdi Dehghan, Banadaky, "In vitro study the effects of different levels of oregano (Origanum vulgare) essential oils on ruminal fermentation parameters, methane production and rumen induced acidosis", Iranian Journal of Animal Science 46, no.3 (2016): 235-246. magiran.com/p1504319
شهین یادگاری، مصطفی ملکی، پویا زمانی، مهدی دهقان بنادکی، (1394). 'مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده'، مجله علوم دامی ایران، 46(3)، صص.235-246. magiran.com/p1504319
Shahin Yadeghari, Mostafa Malecky, Pouya Zamani, Mahdi Dehghan, Banadaky, (2016). 'In vitro study the effects of different levels of oregano (Origanum vulgare) essential oils on ruminal fermentation parameters, methane production and rumen induced acidosis', Iranian Journal of Animal Science, 46(3), pp.235-246. magiran.com/p1504319
شهین یادگاری؛ مصطفی ملکی؛ پویا زمانی؛ مهدی دهقان بنادکی. "مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات اسانس روغنی پونه کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه ای القاشده". مجله علوم دامی ایران، 46 ،3 ، 1394، 235-246. magiran.com/p1504319
Shahin Yadeghari; Mostafa Malecky; Pouya Zamani; Mahdi Dehghan; Banadaky. "In vitro study the effects of different levels of oregano (Origanum vulgare) essential oils on ruminal fermentation parameters, methane production and rumen induced acidosis", Iranian Journal of Animal Science, 46, 3, 2016, 235-246. magiran.com/p1504319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال