ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم اصغری کلجاهی، فریده امینی بیرامی، مسعود حاجی، علیلوبناب، (1394). بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 19(54)، 1-18. magiran.com/p1504818
Ebrahim Asgari Kalajahi, Farideh Amini Beirami, Masood Hajialiloubonab, (2016). Environmental Effects of Weathering and Degradation of Rocky Cone Shape Houses in the Kandovan Village, Journal of Geography and Planning, 19(54), 1-18. magiran.com/p1504818
ابراهیم اصغری کلجاهی، فریده امینی بیرامی، مسعود حاجی، علیلوبناب، بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1394؛ 19(54): 1-18. magiran.com/p1504818
Ebrahim Asgari Kalajahi, Farideh Amini Beirami, Masood Hajialiloubonab, Environmental Effects of Weathering and Degradation of Rocky Cone Shape Houses in the Kandovan Village, Journal of Geography and Planning, 2016; 19(54): 1-18. magiran.com/p1504818
ابراهیم اصغری کلجاهی، فریده امینی بیرامی، مسعود حاجی، علیلوبناب، "بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 19، شماره 54 (1394): 1-18. magiran.com/p1504818
Ebrahim Asgari Kalajahi, Farideh Amini Beirami, Masood Hajialiloubonab, "Environmental Effects of Weathering and Degradation of Rocky Cone Shape Houses in the Kandovan Village", Journal of Geography and Planning 19, no.54 (2016): 1-18. magiran.com/p1504818
ابراهیم اصغری کلجاهی، فریده امینی بیرامی، مسعود حاجی، علیلوبناب، (1394). 'بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 19(54)، صص.1-18. magiran.com/p1504818
Ebrahim Asgari Kalajahi, Farideh Amini Beirami, Masood Hajialiloubonab, (2016). 'Environmental Effects of Weathering and Degradation of Rocky Cone Shape Houses in the Kandovan Village', Journal of Geography and Planning, 19(54), pp.1-18. magiran.com/p1504818
ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فریده امینی بیرامی؛ مسعود حاجی؛ علیلوبناب. "بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 19 ،54 ، 1394، 1-18. magiran.com/p1504818
Ebrahim Asgari Kalajahi; Farideh Amini Beirami; Masood Hajialiloubonab. "Environmental Effects of Weathering and Degradation of Rocky Cone Shape Houses in the Kandovan Village", Journal of Geography and Planning, 19, 54, 2016, 1-18. magiran.com/p1504818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال