ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد معینی، فرج فتاحی، راضیه داودی، علی معینی، حسین ابراهیم، (1394). مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه ی شبیه سازی شده کشتی آزاد، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20(6)، 54-68. magiran.com/p1505008
Sadjad Moeini, Faraj Fatahi, Razieh Davoodi, Ali Moeini, Hossein Ebrahim, (2016). Comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles before and after a simulated freestyle wrestling match, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 20(6), 54-68. magiran.com/p1505008
سجاد معینی، فرج فتاحی، راضیه داودی، علی معینی، حسین ابراهیم، مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه ی شبیه سازی شده کشتی آزاد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1394؛ 20(6): 54-68. magiran.com/p1505008
Sadjad Moeini, Faraj Fatahi, Razieh Davoodi, Ali Moeini, Hossein Ebrahim, Comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles before and after a simulated freestyle wrestling match, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2016; 20(6): 54-68. magiran.com/p1505008
سجاد معینی، فرج فتاحی، راضیه داودی، علی معینی، حسین ابراهیم، "مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه ی شبیه سازی شده کشتی آزاد"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 20، شماره 6 (1394): 54-68. magiran.com/p1505008
Sadjad Moeini, Faraj Fatahi, Razieh Davoodi, Ali Moeini, Hossein Ebrahim, "Comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles before and after a simulated freestyle wrestling match", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 20, no.6 (2016): 54-68. magiran.com/p1505008
سجاد معینی، فرج فتاحی، راضیه داودی، علی معینی، حسین ابراهیم، (1394). 'مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه ی شبیه سازی شده کشتی آزاد'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20(6)، صص.54-68. magiran.com/p1505008
Sadjad Moeini, Faraj Fatahi, Razieh Davoodi, Ali Moeini, Hossein Ebrahim, (2016). 'Comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles before and after a simulated freestyle wrestling match', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 20(6), pp.54-68. magiran.com/p1505008
سجاد معینی؛ فرج فتاحی؛ راضیه داودی؛ علی معینی؛ حسین ابراهیم. "مقایسه خستگی گروه هایی از عضلات کمربند شانه ای طی یک مسابقه ی شبیه سازی شده کشتی آزاد". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 20 ،6 ، 1394، 54-68. magiran.com/p1505008
Sadjad Moeini; Faraj Fatahi; Razieh Davoodi; Ali Moeini; Hossein Ebrahim. "Comparison of fatigue of the shoulder girdle muscles before and after a simulated freestyle wrestling match", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 20, 6, 2016, 54-68. magiran.com/p1505008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال