ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لادن رحیم زاده ترابی ، منیر دودی، علی نوری، (1394). بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، 1001-1017. magiran.com/p1505063
L. Rahimzade Torabi , M. Doudi, A. Noori, (2016). Antibacterial Effects of Gold Nanoparticles on Multi-sdrug Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli and Its Effect on the Liver of Balb/C mice, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), 1001-1017. magiran.com/p1505063
لادن رحیم زاده ترابی ، منیر دودی، علی نوری، بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(10): 1001-1017. magiran.com/p1505063
L. Rahimzade Torabi , M. Doudi, A. Noori, Antibacterial Effects of Gold Nanoparticles on Multi-sdrug Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli and Its Effect on the Liver of Balb/C mice, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(10): 1001-1017. magiran.com/p1505063
لادن رحیم زاده ترابی ، منیر دودی، علی نوری، "بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 10 (1394): 1001-1017. magiran.com/p1505063
L. Rahimzade Torabi , M. Doudi, A. Noori, "Antibacterial Effects of Gold Nanoparticles on Multi-sdrug Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli and Its Effect on the Liver of Balb/C mice", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.10 (2016): 1001-1017. magiran.com/p1505063
لادن رحیم زاده ترابی ، منیر دودی، علی نوری، (1394). 'بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، صص.1001-1017. magiran.com/p1505063
L. Rahimzade Torabi , M. Doudi, A. Noori, (2016). 'Antibacterial Effects of Gold Nanoparticles on Multi-sdrug Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli and Its Effect on the Liver of Balb/C mice', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), pp.1001-1017. magiran.com/p1505063
لادن رحیم زاده ترابی ؛ منیر دودی؛ علی نوری. "بررسی تاثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تاثیر آن بر روی کبد موش های Balb/C". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،10 ، 1394، 1001-1017. magiran.com/p1505063
L. Rahimzade Torabi ; M. Doudi; A. Noori. "Antibacterial Effects of Gold Nanoparticles on Multi-sdrug Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli and Its Effect on the Liver of Balb/C mice", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 10, 2016, 1001-1017. magiran.com/p1505063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال