ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی سوخته زاری ، مسعود علیرضایی، آرش خردمند، امید دزفولیان، (1394). اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله و کلسترول تام در موش های سوری، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، 980-988. magiran.com/p1505064
A. Sookhthezari , M. Alirezaei, A. Kheradmand, O. Dezfoulian, (2016). Streptozotocin-induced Diabetic Effects on the Sperm Fertility Parameters, Glycated Hemoglobin and Total Cholesterol in Mice, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), 980-988. magiran.com/p1505064
علی سوخته زاری ، مسعود علیرضایی، آرش خردمند، امید دزفولیان، اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله و کلسترول تام در موش های سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(10): 980-988. magiran.com/p1505064
A. Sookhthezari , M. Alirezaei, A. Kheradmand, O. Dezfoulian, Streptozotocin-induced Diabetic Effects on the Sperm Fertility Parameters, Glycated Hemoglobin and Total Cholesterol in Mice, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(10): 980-988. magiran.com/p1505064
علی سوخته زاری ، مسعود علیرضایی، آرش خردمند، امید دزفولیان، "اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله و کلسترول تام در موش های سوری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 10 (1394): 980-988. magiran.com/p1505064
A. Sookhthezari , M. Alirezaei, A. Kheradmand, O. Dezfoulian, "Streptozotocin-induced Diabetic Effects on the Sperm Fertility Parameters, Glycated Hemoglobin and Total Cholesterol in Mice", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.10 (2016): 980-988. magiran.com/p1505064
علی سوخته زاری ، مسعود علیرضایی، آرش خردمند، امید دزفولیان، (1394). 'اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله و کلسترول تام در موش های سوری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، صص.980-988. magiran.com/p1505064
A. Sookhthezari , M. Alirezaei, A. Kheradmand, O. Dezfoulian, (2016). 'Streptozotocin-induced Diabetic Effects on the Sperm Fertility Parameters, Glycated Hemoglobin and Total Cholesterol in Mice', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), pp.980-988. magiran.com/p1505064
علی سوخته زاری ؛ مسعود علیرضایی؛ آرش خردمند؛ امید دزفولیان. "اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله و کلسترول تام در موش های سوری". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،10 ، 1394، 980-988. magiran.com/p1505064
A. Sookhthezari ; M. Alirezaei; A. Kheradmand; O. Dezfoulian. "Streptozotocin-induced Diabetic Effects on the Sperm Fertility Parameters, Glycated Hemoglobin and Total Cholesterol in Mice", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 10, 2016, 980-988. magiran.com/p1505064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال