ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیم عرفانی مجد ، نیلوفر صادقی، شیما حسینی فر، (1394). اثر محافظتی آلوئه ورا بر روی ساختار بافتی بخش درون ریز پانکراس موش صحرایی دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، 969-979. magiran.com/p1505065
N. Erfani, Majd , N. Sadeghi, Sh Hosseinifar, (2016). The Protective Effect of Aloe Vera on Histological Structure of Endocrine Portion of Pancreas Gland in the Diabetic Rat, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), 969-979. magiran.com/p1505065
نعیم عرفانی مجد ، نیلوفر صادقی، شیما حسینی فر، اثر محافظتی آلوئه ورا بر روی ساختار بافتی بخش درون ریز پانکراس موش صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(10): 969-979. magiran.com/p1505065
N. Erfani, Majd , N. Sadeghi, Sh Hosseinifar, The Protective Effect of Aloe Vera on Histological Structure of Endocrine Portion of Pancreas Gland in the Diabetic Rat, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(10): 969-979. magiran.com/p1505065
نعیم عرفانی مجد ، نیلوفر صادقی، شیما حسینی فر، "اثر محافظتی آلوئه ورا بر روی ساختار بافتی بخش درون ریز پانکراس موش صحرایی دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 10 (1394): 969-979. magiran.com/p1505065
N. Erfani, Majd , N. Sadeghi, Sh Hosseinifar, "The Protective Effect of Aloe Vera on Histological Structure of Endocrine Portion of Pancreas Gland in the Diabetic Rat", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.10 (2016): 969-979. magiran.com/p1505065
نعیم عرفانی مجد ، نیلوفر صادقی، شیما حسینی فر، (1394). 'اثر محافظتی آلوئه ورا بر روی ساختار بافتی بخش درون ریز پانکراس موش صحرایی دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، صص.969-979. magiran.com/p1505065
N. Erfani, Majd , N. Sadeghi, Sh Hosseinifar, (2016). 'The Protective Effect of Aloe Vera on Histological Structure of Endocrine Portion of Pancreas Gland in the Diabetic Rat', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), pp.969-979. magiran.com/p1505065
نعیم عرفانی مجد ؛ نیلوفر صادقی؛ شیما حسینی فر. "اثر محافظتی آلوئه ورا بر روی ساختار بافتی بخش درون ریز پانکراس موش صحرایی دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،10 ، 1394، 969-979. magiran.com/p1505065
N. Erfani; Majd ; N. Sadeghi; Sh Hosseinifar. "The Protective Effect of Aloe Vera on Histological Structure of Endocrine Portion of Pancreas Gland in the Diabetic Rat", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 10, 2016, 969-979. magiran.com/p1505065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال