ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله رحیمی ، مختار عارفی، محسن گل محمدیان، (1394). بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، 957-968. magiran.com/p1505066
R. Rahimi , M. Arefi, M. Golmohammadian, (2016). Comparing Personality Dimensions and coping Strategies in Healthy Individuals and Heart Patients, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), 957-968. magiran.com/p1505066
روح الله رحیمی ، مختار عارفی، محسن گل محمدیان، بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(10): 957-968. magiran.com/p1505066
R. Rahimi , M. Arefi, M. Golmohammadian, Comparing Personality Dimensions and coping Strategies in Healthy Individuals and Heart Patients, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(10): 957-968. magiran.com/p1505066
روح الله رحیمی ، مختار عارفی، محسن گل محمدیان، "بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 10 (1394): 957-968. magiran.com/p1505066
R. Rahimi , M. Arefi, M. Golmohammadian, "Comparing Personality Dimensions and coping Strategies in Healthy Individuals and Heart Patients", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.10 (2016): 957-968. magiran.com/p1505066
روح الله رحیمی ، مختار عارفی، محسن گل محمدیان، (1394). 'بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، صص.957-968. magiran.com/p1505066
R. Rahimi , M. Arefi, M. Golmohammadian, (2016). 'Comparing Personality Dimensions and coping Strategies in Healthy Individuals and Heart Patients', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), pp.957-968. magiran.com/p1505066
روح الله رحیمی ؛ مختار عارفی؛ محسن گل محمدیان. "بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری های قلبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،10 ، 1394، 957-968. magiran.com/p1505066
R. Rahimi ; M. Arefi; M. Golmohammadian. "Comparing Personality Dimensions and coping Strategies in Healthy Individuals and Heart Patients", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 10, 2016, 957-968. magiran.com/p1505066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال